Maasei­de vil hen­te inn en kvart mil­li­ard

Den tid­li­ge­re sand­vol­ley­stjer­nen Bjørn Maasei­de og bank­man­nen Svein Ivar Før­land skal hen­te inn en kvart mil­li­ard kro­ner i egen­ka­pi­tal til en ny Rogaland-ba­sert bank.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - DAG-HEN­RIK FOSSE

Hvor ho­ved­kon­to­ret skal lig­ge, er ikke be­stemt, men det står tro­lig mel­lom Sand­nes og Stav­an­ger. I dag sty­rer Bjørn Maasei­de sel­ska­pe­ne sine fra Sand­nes. Ban­ken skal ha et na­sjo­nalt ned­slags­felt, og det kan et­ter hvert åp­nes egne bank­kon­to­rer i de størs­te by­ene. Det­te blir ikke bare en nett­bank, Ban­ken skal også ha råd­gi­ve­re som skal være fy­sisk til­gjen­ge­li­ge.

– Hva blir nav­net på den nye ban­ken?

– Det er ikke klart ennå. Vi har en­ga­sjert en grup­pe in­no­va­sjons­mil­jø­er som skal bi­dra med for­slag. Det enes­te kra­vet fra Fi­nanstil­sy­net er at vi må ha or­det bank i nav­net. Vi har etab­lert et eget sel­skap, Kraft Op­port­u­nities, som er sel­ska­pet som sø­ker om kon­se­sjo­nen til å dri­ve bank. Sel­ska­pet sprin­ger ut av for­valt­nings­sel­ska­pet Kraft Fi­nans, som ei­es av en rek­ke per­soner, in­klu­dert an­sat­te, og Bjørn Maasei­de gjen­nom sel­ska­pet Maasei­de Pro­mo­tion, sier Svein Ivar Før­land.

– Hvor langt er pla­ne­ne kom­met?

– Vi vil søke om kon­se­sjon før som­mer­fe­rien, og in­ten­si­ve­rer så ar­bei­det med å få på plass le­der­grup­pen i den nye ban­ken, sier Svein Ivar Før­land som hå­per ban­ken kan åpne for kun­der seint i høst el­ler tid­lig i 2018.

– Jeg blir ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den nye ban­ken, be­kref­ter Før­land over­for Af­ten­bla­det.

Der­med er det klart at den tid­li­ge­re topp­sje­fen i Sand­nes Spare­bank går mot en ny topp- le­der­stil­ling i bank. Han var sjef for den lo­ka­le spare­ban­ken i Sand­nes i seks år fram til i fjor som­mer.

Før­land gikk på da­gen fra stil­lin­gen som topp­sjef i Sand­nes Spare­bank som­me­ren 2016. Bjørn Maasei­de hen­tet ham inn som styre­le­der for fi­nans­sel­ska­pet Kraft Fi­nans, og han ble et­ter hvert satt på pro­sjek­tet med å lede ut­vik­lin­gen av den nye ban­ken.

Før­land sier at ide­en om den nye ban­ken kom opp i de­sem­ber 2016.

– Vi etab­le­rer en bank ret­tet mot en ni­sje i pri­vat­mar­ke­det, sier Før­land. – Det­te blir in­gen for­bruks­låns­bank, for der er det over­etab­le­ring i mar­ke­det, me­ner han.

– Hvor­for sat­ser dere på bank i en tid da fle­re ban­ker kvit­ter seg med an­sat­te?

– Vi er i en helt an­nen si­tua­sjon enn al­le­re­de etab­ler­te ban­ker som har tung tek­no­lo­gi og man­ge an­sat­te. Vi star­ter helt fra grun­nen, og byg­ger opp ban­ken med ny tek­no­lo­gi som er per­so­nell­ef­fek­tiv, sier han.

Bank­mar­ke­det er i end­ring, og det er ikke sik­kert at det er de tra­di­sjo­nel­le ban­ke­ne som blir de størs­te kon­kur­ren­te­ne til den nye ban­ken.

– Både Goog­le, App­le og Face­bo­ok vil snart til­by bank­tje­nes­ter, og da kan kon­kur­ranse­si­tua­sjo­nen end­re seg, sier han.

FOTO: FRED­RIK REFVEM

De byg­ger opp den nye ban­ken. Fra venst­re Anders Hol­me, pro­sjekt­le­der og dag­lig le­der i Kraft Op­port­u­nities, Svein Ivar Før­land, på­trop­pen­de topp­sjef i den nye ban­ken og Svein­ung By­berg, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Kraft Fi­nans.

FOTO: TOR G. STENERSEN

Bjørn Maasei­de sat­ser på bank.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.