Øns­ker fo­kus i barne­sko­len

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

●● Ag­nes Nord­gaard, fyl­kes­sek­re­tær i LO, sy­nes det er synd at så få in­ter­es­se­rer seg for de mer tra­di­sjo­nel­le in­du­stri­ar­beids­plas­se­ne. Hun må også kon­sta­te­re at det fort­satt er et stort fler­tall av gut­ter som vel­ger den­ne ret­nin­gen.

– Det er egent­lig rart at in­ter­es­sen er så lav. Det­te er kom­pe­tan­se vi tren­ger fram­over og det er gode mu­lig­he­ter for å få seg jobb lo­kalt. Alle kan ikke gå på stu­die­spe­sia­li­se­ring, sier hun.

In­nen pro­sess­in­du­stri­en er det fle­re sto­re ar­beids­plas­ser i Ag­der. I til­legg til Elkem, har lands­de­len blant an­net nik­kel­ver­ket Glenco­re, GE Health­ca­re i Lin­des­nes, alu­mi­ni­ums­ver­ket Al­coa på Lis­ta og Saint-go­bain i Lil­le­sand.

– Det er be­kym­rings­fullt hvis det er så lave sø­ker­tall. Vi job­ber of­fen­sivt mot grunn­sko­len for å gjø­re den­ne næ­rin­gen kjent og få en så god re­krut­te­ring som mu­lig, sier He­le­ne Falch Flade­mark, dag­lig le­der i Ey­de-nett­ver­ket, en næ­rings­klyn­ge for pro­sess­in­du­stri­en i Ag­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.