Data­til­sy­net er be­kym­ret

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - ©NTB

Data­til­sy­net er be­kym­ret for at Goog­le kan gi in­for­ma­sjon til ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter om ele­ver når sko­ler bru­ker sel­ska­pets skyt­je­nes­te.

Som en av de førs­te stor­kom­mu­ne­ne i lan­det, har Trond­heim inn­gått en av­ta­le med Goog­le. Der­med kan ele­ver i kom­mu­nen bru­ke Goog­les re­klame­frie skyt­je­nes­te G Sui­te for Edu­ca­tion (GSE).

I av­ta­len gir kom­mu­nen det ame­ri­kans­ke sel­ska­pet til­la­tel­se til å skan­ne skole­ar­bei­det for at de skal kun­ne for­bed­re tje­nes­ten. Det­te selv om Goog­le for­be­hol­der seg ret­ten til å gi in­for­ma­sjon til ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter, der­som de blir bedt om det, mel­der Klasse­kam­pen.

– Hvis Goog­le vil noe, kan de gjø­re det uten at noen er klar over at de gjør det. In­gen kan gå inn i Goog­les al­go­rit­mer. Man må bare stole på dem, sier se­nior­in­ge­ni­ør Martha Eike i Data­til­sy­net.

– SIK­KERT OG TRYGT

I en kom­men­tar fra Goog­le skri­ver sel­ska­pet at de strek­ker seg langt for å sør­ge for at bru­ker­nes data er sik­kert og trygt.

– Vårt mål er å sør­ge for at læ­re­re og stu­den­ter har til­gang til kraf­tig, ri­me­lig og bru­ker­venn­lig verk­tøy for sam­ar­beid og læ­ring, og vi har all­tid for­plik­tet oss til å hol­de ele­ve­nes in­for­ma­sjon både sik­ker og pri­vat, skri­ver presse­an­svar­lig for Goog­le i Nor­ge, Hel­le Skjer­vold, til NTB.

RI­SI­KE­RER RE­AK­SJO­NER

Per­son­vern-fors­ker Gis­le Hanne­myr ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo rea­ge­rer også på av­ta­len mel­lom Trond­heim kom­mu­ne og Goog­le.

– Pro­ble­met er fals­ke po­si­ti­ver, sier Hanne­myr. Han for­kla­rer til avi­sa at der­som en elev «skri­ver om det nob­le i å begå ter­ror­hand­lin­ger», vil ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter være in­ter­es­sert i å fan­ge det­te opp. Ele­ven kan der­med ri- si­ke­re re­ak­sjo­ner, me­ner han.

Han­ne Skjer­vold skri­ver at Goog­le, som et­hvert sel­skap som føl­ger lo­ven, bi­står myn­dig­he­te­ne i de­res rett­mes­si­ge kamp mot kri­mi­na­li­tet og ter­ro­ris­me.

– Men her er det vik­tig å leg­ge til at vi ute­luk­ken­de gir myn­dig­he­ter til­gang til bru­ke­res data i til­fel­ler der lo­ven kre­ver det, skri­ver Skjer­vold.

Trond­heim kom­mu­ne for­sik­rer på sine hjemme­si­der at bar­nas per­son­vern er iva­re­tatt. Pro­sjekt­le­der for IKT i trond­heims­sko­len Siw Olsen Fjør­toft, sier av­ta­len kom­mu­nen har gjort med Goog­le skal være sik­ker og for­hind­re mis­bruk.

ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.