Vår- og som­mer­klær trakk opp pri­se­ne

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Med vin­ter­klær på vei ut av bu­tik­ke­ne og vår- og som­mer­klær på vei inn, steg kon­sum­pris­in­dek­sen med 0,3 pro­sent fra fe­bru­ar til mars.

FOTO: NTB SCANPIX

Kon­sum­pris­in­dek­sen steg med 2,4 pro­sent i mars fra sam­me pe­rio­de i fjor. År­sa­ken til stig­nin­gen er blant an­net høy­ere pri­ser på klær.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.