Fast­ren­ten i Låne­kas­sen sti­ger mar­gi­nalt

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - ©NTB

●● Låne­kas­sen øker fast­ren­ten for tre års bin­dings­tid mar­gi­nalt, mens fem- og ti­års­ren­ten hol­der seg på sam­me nivå. Fra 1. mai vil fast­ren­ten være 2,27 for tre års bin­dings­tid, 2,51 pro­sent for fem år og 3,06 pro­sent for ti år.

– Fem- og ti­års­ren­ta er uend­ret sam­men­lig­nes med da­gens nivå, mens tre­års­ren­ta øker mar­gi­nalt, sier kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i Låne­kas­sen Chris­tin Dam­men.

Kun­der som øns­ker å bin­de ren­ten fra 1. mai, kan gjø­re det i pe­rio­den 10. til 17. april. Alle som skal søke om fast­ren­te, kan gjø­re det på la­ne­kas­sen.no.

Den fly­ten­de ren­ten på stu­die­lå­net vil fra 1. mai være 2,21 pro­sent.

– Kun­der som har igjen mind­re enn tre års ned­be­ta­lings­tid, som får støt­te til ut­dan­ning, el­ler som har av­brutt en tid­li­ge­re fast­rente­av­ta­le for mind­re enn to må­ne­der si­den, kan ikke bin­de ren­ta, på­pe­ker Dam­men.

578.200 av Låne­kas­sens til­bake­be­ta­le­re har fly­ten­de ren­te på stu­die­lå­net sitt, mens 74.600 har fast ren­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.