Skole­re­sul­ta­ter for barn i barne­ver­net Sko­le er vik­tig for barn ge­ne­relt og spe­si­elt vik­tig for barn i barne­ver­net.

Ny sta­ti­stikk kob­ler barne­verns- og ut­dan­nings­data. Re­sul­ta­te­ne er ned­slå­en­de for barn som får hjelp fra barne­ver­net.

Faedrelandsvennen - - MENING - MA­RI TROMMALD di­rek­tør Buf­dir

De gjør det ofte dår­li­ge­re på sko­len, har la­ve­re gjen­nom­fø­rings­fre­kvens og kom­mer i mind­re grad i høy­ere ut­dan­ning. I Vest-ag­der er det kun 4 av 10 som gjen­nom­fø­rer vi­dere­gå­en­de opp­læ­ring, mot 8 av 10 i be­folk­nin­gen for øv­rig. Det er grunn til å være be­kym­ret.

Over 10 % av bar­na som har be­hov for hjelp fra barne­ver­net opp­når ikke grunn­skole­po­eng i det hele tatt i 16 av 19 fyl­ker. I VestAg­der had­de 2068 barn en hjemme­si­tua­sjon som til­si­er at de får bi­stand fra barne­ver­net.

Av dem var det over 16 % som sto igjen uten grunn­skole­po­eng et­ter 10. trinn, mens det for and­re barn i Vest-ag­der bare var 2,8 %. Tett opp mot halv­par­ten har kun 34 grunn­skole­po­eng el­ler fær­re. Ser vi på matte­ka­rak­te­ren fikk barn med hjelp fra barne­ver­net 2,5 i gjen­nom­snitt, mens and­re barn lå nes­ten en hel ka­rak­ter over. Det­te ut­gjør sto­re for­skjel­ler, og gir dis­se bar­na et vans­ke­lig ut­gangs­punkt for vi­dere­gå­en­de opp­læ­ring og se­ne­re ut­dan­ning og jobb.

Sko­le er vik­tig for barn ge­ne­relt og spe­si­elt vik­tig for barn i barne­ver­net. Ikke bare er det den vik­tigs­te are­na­en for å få emo­sjo­nell støt­te, ut­vik­le so­sia­le fer­dig­he­ter og opp­nå gode opp­le­vel­ser som barn, men også den en­kelt­fak­to­ren som be­tyr mest for at barn i barne­ver­net lyk­kes som vok­sen. Har du ikke full­ført vi­dere­gå­en­de er det i dag svært vans­ke­lig å fin­ne seg jobb. Kra­ve­ne til ut­dan­ning i ar­beids­li­vet pe­ker én vei: opp­over. På na­sjo­nalt nivå er det hele 25 % av dis­se bar­na som mot­tar ytel­ser seks år et­ter ung­doms­sko­len, mot 5 % blant an­nen ung­dom. 1 av 3 med barne­verns­til­tak er ver­ken i jobb el­ler ut­dan­ning seks år et­ter ung­doms­sko­len, mot 1 av 10 blant an­nen ung­dom. Det­te er sto­re og al­vor­li­ge for­skjel­ler.

For­eld­re­ne har lov­fes­tet plikt til å sør­ge for at bar­na får opp­læ­ring, og sko­len skal støt­te for­eld­re­ne i opp­ga­ven. Et godt sam­ar­beid mel­lom hjem og sko­le står sen­tralt i opp­byg­gin­gen av den mo­der­ne nors­ke sko­len: det er en for­ut­set­ning at for­eld­re­ne bi­drar. Barn som har be­hov for hjelp fra barne­ver­net stre­ver ofte med at hjemme­si­tua­sjo­nen ikke fun­ge­rer op­ti­malt. For­eld­re­ne kan ha psy­kis­ke vans­ker, stre­ve med for­eldre­rol­len el­ler ha and­re be­last­nin­ger som gjør at de ikke mak­ter å iva­re­ta alle bar­nas be­hov fullt ut. Vi som sek­tor­myn­dig­he­ter for sko­le og barne­vern må fin­ne løs- nin­ger som sik­rer bar­nas læ­ring og gir dem en fair sjan­se til å fik­se skole­gan­gen. Det­te får vi ikke til godt nok i dag.

Alle skal ha like mu­lig­he­ter til å lyk­kes i sko­len i Nor­ge. Når vi vet at de ofte stre­ver på hjemme­bane, må sko­le og barne­vern sik­re at de får nød­ven­dig hjelp for å kla­re seg på sko­len. Det er lett å for­stå at barn som opp­le­ver en kao­tisk hver­dag på hjemme­bane – noe man­ge av dis­se gjør – ofte får hull i opp­læ­rin­gen. For å unn­gå det må vi få til hold­nings- og prak­sis­end­rin­ger både i sko­len og barne­ver­net. Sko­len bør av­dek­ke be­hov for opp­føl­ging gjen­nom tid­lig kart­leg­ging slik at hvert en­kelt barn får den opp­læ­rin­gen de skal ha. Barne­ver­net må ha stør­re opp­merk­som­het på sko­le og set­te inn til­tak for å støt­te bar­na til å mest­re sko­len, og i stør­re grad an­er­kjen­ne skole­pre­sta­sjo­ner og skole­til­knyt­nings be­tyd­ning for leve­kår og hel­se på sikt. Tett opp­føl­ging gir re­sul­ta­ter. Man­ge sko­ler og barne­verns­tje­nes­ter ar­bei­der ak­tivt med det­te, men tal­le­ne vi­ser at vi på in­gen måte er i mål. I pe­rio­den 2014-2016 er det be­vil­get 10 mil­lio­ner år­lig for å styr­ke sko­le- og ut­dan­nings­si­tua­sjo­nen for barn i barne­ver­net. Ut­ar­bei­del­sen av den nye sta­ti­stik­ken er et ledd i den­ne inn­sat­sen. Vi må ha tall og fakta for å kun­ne vite hvor­dan det går med dis­se bar­na. Buf­dir og Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet har sam­men ut­vik­let fel­les vei­le­der og er i gang med fel­les di­gi­talt opp­læ­rings­verk­tøy for å gi kunn­skap om be­tyd­nin­gen av fag­lig og so­si­al mest­ring på sko­len.

Hver barne­verns­in­sti­tu­sjon skal ha en skole­an­svar­lig som har an­svar for å iva­re­ta sko­le- og opp­læ­rings­si­tua­sjo­nen til det en­kel­te barn som bor der, og fa­si­li­te­re et godt sam­ar­beid med sko­le­ne. I til­legg job­ber vi for å ska­pe møte­plas­ser for kunn­skap og syner­gi­ef­fek­ter mel­lom fag­fel­te­ne. Men vi tren­ger mer, og sam­ar­bei­der med uli­ke kunn­skaps­mil­jø­er for å ut­re­de og ut­vik­le til­tak for skole­opp­føl­ging.

Alle skal ha like mu­lig­he­ter til å lyk­kes i sko­len i Nor­ge. Når vi vet at de ofte stre­ver på hjemme­bane, må sko­le og barne­vern sik­re at de får nød­ven­dig hjelp for å kla­re seg på sko­len. Det er lett å for­stå at barn som opp­le­ver en kao­tisk hver­dag på hjemme­bane – noe man­ge av dis­se gjør – ofte får hull i opp­læ­rin­gen. For å unn­gå det må vi få til hold­nings- og prak­sis­end­rin­ger både i sko­len og barne­ver­net. Sko­len bør av­dek­ke be­hov for opp­føl­ging gjen­nom tid­lig kart­leg­ging slik at hvert en­kelt barn får den opp­læ­rin­gen de skal ha. Barne­ver­net må ha stør­re opp­merk­som­het på sko­le og set­te inn til­tak for å støt­te bar­na til å mest­re sko­len, og i stør­re grad an­er­kjen­ne skole­pre­sta­sjo­ner og skole­til­knyt­nings be­tyd­ning for leve­kår og hel­se på sikt.

Tett opp­føl­ging gir re­sul­ta­ter. Man­ge sko­ler og barne­verns­tje­nes­ter ar­bei­der ak­tivt med det­te, men tal­le­ne vi­ser at vi på in­gen måte er i mål. I pe­rio­den 20142016 er det be­vil­get 10 mil­lio­ner år­lig for å styr­ke sko­le- og ut­dan­nings­si­tua­sjo­nen for barn i barne­ver­net. Ut­ar­bei­del­sen av den nye sta­ti­stik­ken er et ledd i den­ne inn­sat­sen. Vi må ha tall og fakta for å kun­ne vite hvor­dan det går med dis­se bar­na. Buf­dir og Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet har sam­men ut­vik­let fel­les vei­le­der og er i gang med fel­les di­gi­talt opp­læ­rings­verk­tøy for å gi kunn­skap om be­tyd­nin­gen av fag­lig og so­si­al mest­ring på sko­len. Hver barne­verns­in­sti­tu­sjon skal ha en skole­an­svar­lig som har an­svar for å iva­re­ta sko­le- og opp­læ­rings­si­tua­sjo­nen til det en­kel­te barn som bor der, og fa­si­li­te­re et godt sam­ar­beid med sko­le­ne. I til­legg job­ber vi for å ska­pe møte­plas­ser for kunn­skap og syner­gi­ef­fek­ter mel­lom fag­fel­te­ne. Men vi tren­ger mer, og sam­ar­bei­der med uli­ke kunn­skaps­mil­jø­er for å ut­re­de og ut­vik­le til­tak for skole­opp­føl­ging.

Vi vet at barn som får hjelp fra barne­ver­net er i en ri­siko­si­tua­sjon for mar­gi­na­li­se­ring og uten­for­skap. Vi må set­te ord på det, vi må bru­ke kunn­skap for å syn­lig­gjø­re pro­ble­met og vi må om­gjø­re det­te til hand­lin­ger i ut­dan­nin­ge­ne, i sko­ler, barne­hage og barne­vern.

Det er kri­tikk­ver­dig at noen av sam­fun­nets mest ut­sat­te barn ikke får den skole­opp­føl­ging som er nød­ven­dig for at de skal ha så gode livs­be­tin­gel­ser som mu­lig. Det­te er først og fremst al­vor­lig for dem det gjel­der – men det er også kost­bart for fel­les­ska­pet. Det­te er en si­tua­sjon vi som sam­funn ikke kan leve med.

ILLUSTRASJON: NTB SCANPIX

I Vest-ag­der had­de 2068 barn en hjemme­si­tua­sjon som til­si­er at de får bi­stand fra barne­ver­net. Av dem var det over 16 % som sto igjen uten grunn­skole­po­eng et­ter 10. trinn, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.