For­sva­ret – siste­mann slår av ly­set

Faedrelandsvennen - - MENING - ØYSTEIN STEIRO SR. sik­ker­hets­po­li­tisk råd­gi­ver

For­svars­de­par­te­men­tet har ka­rak­te­ri­sert det for­sva­ret vi har fått som et re­sul­tat av For­svars­re­for­men som «Et for­svar for vår tid», med et stra­te­gisk kon­sept som gir «Økt styr­ke og re­le­vans» som i for­sla­get til ny Lang­tids­plan er blitt til «Økt kamp­kraft og økt bære­kraft».

Det er ikke gren­ser for in­fla­sjon i fynd­ord. For­svars­mi­nis­te­ren frem­stil­ler «sat­sin­gen» som et «historisk løft for for­sva­ret» og vi­ser til at for­svars­bud­sjet­tet i no­mi­nel­le kro­ner ald­ri har vært så høyt.

At for­svars­bud­sjet­tet i da­gens kro­ner ald­ri har vært så høyt er ikke di­rek­te løgn, men full­sten­dig in­tet­si­gen­de po­li­tisk lu­re­snakk. Rea­li­te­ten er at for­svars­bud­sjet­tets an­del av BNP, som er det enes­te me­nings­ful­le måle­stør­rel­sen, er re­du­sert til det halve. Sam­ti­dig har Russ­land i fle­re år rus­tet kraf­tig opp og økt sitt for­svars­bud­sjett til det dob­belte av hva det var ved år­tu­sen­skif­tet.

Det­te har bi­dratt til å de­sta­bi­li­se­re den sik­ker­hets­po­li­tis­ke like­vek­ten i Euro­pa og sær­lig i Nord­om­rå­de­ne. Mens sik­ker­hets­bil­det er blitt be­ty­de­lig for­ver­ret, har vi bygd ned for­sva­ret til en brøk­del og i rea­li­te­ten over­latt for­sva­ret av Nor­ge til Nato og USA. Vår vik­tigs­te ter­ri­to­ri­el­le ka­pa­si­tet, Hæ­ren er re- du­sert fra 180.000 til 6000 sol­da­ter. Heime­ver­net er re­du­sert fra 85.000 sol­da­ter til 45.000 og fore­slås i Lang­tids­pla­nen vi­de­re re­du­sert til 35.000 sol­da­ter og Sjø­heime­ver­net fore­slås ned­lagt. An­tal­let som gjen­nom­fø­rer verne­plikt er nå knapt 1/3 av hva det var tid­li­ge­re.

Det sto­re ga­pet mel­lom det for­sva­ret vi har og det for­sva­ret re­gje­rin­gen på­står vi har, kan bare for­kla­res med man­gel på kunn­skap om og in­ter­es­se for ri­kets og be­folk­nin­gens sik­ker­het. Riks­re­vi­sjo­nens knu­sen­de rap­port om den mang­len­de ob­jekt­sik­rin­gen og den elen­di­ge opp­føl­gin­gen et­ter Gjørv-rap­por­ten da re­gje­rings­kvar­ta­let ble lagt i rui­ner, vit­ner om det.

At stats­mi­nis­te­ren kan få seg til å si at hun ikke var klar over hvor dår­lig det sto til før Riks­re­vi­sjo­nen gjor­de hen­ne opp­merk­som på det, ty­der på det sam­me. Når hun un­der hø­rin­gen i Kon­troll og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en, unn­skyl­der den mang­len­de sik­rin­gen av olje- og gass­in­stal­la­sjo­ne­ne med å si at ”den bes­te sik­rin­gen i en krise­si­tua­sjon er å sten­ge kra­ne­ne”, vit­ner det ikke bare om en sær­de­les skjø­des­løs om­gang med norsk sik­ker­het, men om en ufat­te­lig man­gel på for­stå­el­se av hvor vik­tig norsk energi­til­før­sel er for euro­pe­isk sik­ker­het. Det gjel­der energi­til­før­se­len til de sam­me al­li­er­te som vi for­ven­ter skal hjel­pe oss der­som det opp­står en sik­ker­hets­po­li­tisk kri­se i vårt eget nær­om­rå­de!?

Når for­svars­de­par­te­men­tet med alle mu­li­ge mid­ler har for­søkt å unn­gå of­fent­lig opp­merk­som­het knyt­tet til den man­gel­ful­le ob­jekt­sik­rin­gen ved å gra­de­re sam­men­dra­get av Riks­re­vi­sjo­nens rap­port un­der hen­vis­ning til ri­kets sik­ker­het, blir mis­til­li­ten til re­gje­rin­gen satt vir­ke­lig på prø­ve! Både Riks­re­vi­so­ren samt le­der og med­lem­me­ne i Stor­tin­gets Kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en fin­ner det helt upro­ble­ma­tisk å av­gra­de­re sam­men­dra­get slik at vik­ti­ge sik­ker­hets­spørs­mål som be­rø­rer oss alle kan bli gjort til gjen­stand for of­fent­lig de­batt.

Men i ver­dens ri­kes­te og lyk­ke­ligs­te land kan det se ut som om an­sva­ret for ri­kets og be­folk­nin­gens sik­ker­het ikke er noe som re­gje­rin­gen be­hø­ver å bry seg så mye om. Om vi skal høre på stats­mi­nis­te­ren er det bare for siste­mann som går å sten­ge kra­ne­ne og sluk­ke ly­set?

❞ Mens sik­ker­hets­bil­det er blitt be­ty­de­lig for­ver­ret, har vi bygd ned for­sva­ret til en brøk­del og i rea­li­te­ten over­latt for­sva­ret av Nor­ge til Nato og USA.

ARKIVFOTO: NTB SCANPIX

For­svars­mi­nis­te­ren frem­stil­ler «sat­sin­gen» som et «historisk løft for for­sva­ret» og vi­ser til at for­svars­bud­sjet­tet i no­mi­nel­le kro­ner ald­ri har vært så høyt, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.