USAS hyk­le­ri og ky­nis­me

Faedrelandsvennen - - MENING - THOR KREFTING NIS­SEN Oslo

For­døm­mel­sen har vært sterk et­ter gass­an­gre­epet i Id­lib med man­ge døde der­av fle­re barn. USA og vest­li­ge part­ne­re har på auto­pi­lot lagt skyl­den på As­sad og re­gi­met, men er det så sik­kert at re­gi­met til As­sad står bak ?

●● Gass­an­gre­pet i Ghouta uten­for Da­mas­kus la man også skyl­den på As­sad - uten be­vis. Uten­riks­mi­nis­ter John Ker­ry hev­det at USA had­de ugjen­dri­ve­li­ge be­vis på at As­sad sto bak, men da uten­riks­mi­nis­ter Lav­rov ba Ker­ry leg­ge frem be­vi­se­ne kom de selv­føl­ge­lig ald­ri. Grave­jour­na­lis­ten Sey­mour Hersh av­slør­te imid­ler­tid at det var Tyr­kia og Nus­ra-fron­ten som stod bak gass­an­gre­pet i Ghouta, og det bør der­for ikke for­und­re noen om den rus­sis­ke ver­sjo­nen er mer i tråd med rea­li­te­te­ne.

USAS Fn-am­bas­sa­dør Nik­ki Ha­ley vis­te frem bil­der av døde barn et­ter gass­an­gre­pet , og spur- te re­to­risk hvor man­ge fle­re barn som må dø før Russ­land bryr seg. Un­der sank­sjo­ne­ne mot Irak un­der Bill Clin­ton ble uten­riks­mi­nis­ter Madelei­ne Al­bright spurt av Les­ley Stahl på 60 mi­n­utes om sank­sjo­ne­ne var verdt pri­sen når 5000 ira­kis­ke barn døde i må­ne­den. Madelei­ne Al­bright svar­te kaldt og ky­nisk at 5000 døde ira­kis­ke barn i må­ne­den var verdt pri­sen for å opp­rett­hol­de sank­sjo­ne­ne. Un­der kri­gen mot Irak i 2003 bruk­te USA gra­na­ter med ut­ar­met uran som gjør at ira­kis­ke barn blir født med sto­re mis­dan­nel­ser uten øyne, hode, de­for­mer­te ar­mer og ben, men USA bryr seg ikke. De er så­kalt uver­di­ge ofre.

Da Al­ja­zer­ra vis­te de ka­ta­stro­fa­le kon­se­kven­se­ne av USAS bruk av ut­ar­met uran klag­de uten­riks­mi­nis­ter Co­lin Pow­ell til emi­ren av Qa­tar at de gru­som­me bil­de­ne ga et ne­ga­tivt bil­de av USA, og ba om at emi­ren måt­te be Al­ja­ze­era om å stop­pe pub­li­se­rin­gen.

Co­lin Pow­ell fikk da det spørs­må­let til­ba­ke om at han ikke var for presse­fri­het. USA le­ve­rer vå­pen og splint­bom­ber til Sau­diAra­bia som bom­ber sko­ler og syke­hus i Je­men og blok­ke­rer nød­hjelp, og der folk dør hver dag og bar­na er rene skje­let­ter og ser ut som de er kom­met rett fra en na­zis­tisk kon­sen­tra­sjons­leir. USA bryr seg ikke.

Når nå USA har gått inn og bom­bet sy­ris­ke stil­lin­ger før en grans­king er ut­ført og skyld­spørs­må­let er av­klart opp­trer USA som dom­mer og ek­se­ku­tør uten å leg­ge frem be­vis for re­gi­mets skyld. Det kan der­for tyde på at USA nå har snudd på hæ­len i sin Sy­ria­po­li­tikk og nå går inn for ikke bare å styr­te As­sad, men også ok­ku­pe­re de­ler av Sy­ria i sam­ar­beid med sine ara­bis­ke al­li­er­te. Det kan utvil­somt føre til en stor­krig i Midt-østen der også Nato kan bli in­volvert. Den­ne krigs­his­sin­gen fra Trump, Mat­tis og USA bi­drar fak­tisk til at USA er en me­get stor fare for fre­den og sta­bi­li­te­ten i ver­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.