Vann­scoo­te­re er et frem­med­ele­ment

Faedrelandsvennen - - MENING - ODD A. SALVE­SEN Pen­sjo­nist­par­ti­et Kristiansand

Det har den sis­te ti­den duk­ket opp dis­ku­sjo­ner om bru­ken av vann­scoo­te­re, med del­te me­nin­ger også in­nen Høy­re.

●● Et­ter min opp­fat­ning er vann­scoo­te­re et frem­med­ele­ment i vår skjær­gård, som øde­leg­ger fre­den og roen de fles­te av oss fin­ner der.

Vi ser fugle­li­vet blir sterkt for­styr­ret når dis­se vann­scoo­ter­ne fre­ser for­bi med et me­get høyt lyd­nivå. Sva­ner og ær­fugl svøm­mer som for li­vet, el­ler flyr av­sted.

I fjell­hei­men har man be­skyt­tet na­tu­ren re­la­tivt bra mot bruk av snø­scoo­ter, for å be­va­re roen for dyre­liv og men­nes­ker. På den­ne må­ten må vi også be­skyt­te våre sjø­om­rå­der, og lage om­rå­der hvor vann­scoo­te­re kan bru­kes fritt uten å sji­ka­ne­re and­re bru­ke­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.