Isla­mi­se­rin­gen fort­set­ter for fullt

Faedrelandsvennen - - MENING -

Nå vil Ap fjer­ne alt som har med kris­ten­dom­men å gjø­re fra KRLE i sko­len.

●● Hvor skal det­te ende? Kir­ker leg­ges ned, Mos­ke­er vokser opp! Mos­ke­er hører da ikke hjem­me i Nor­ge, el­ler har jeg mis­for­stått full­sten­dig? Er Nor­ge i ferd med å bli et islamsk kali­fat?

Alle dis­se men­nes­ke­ne, om de er ny­li­ge inn­vand­re­re, førs­te el­ler and­re ge­ne­ra­sjon mus­li­mer, må ikke få lov til å være med og be­stem­me Nor­ges frem­tid. De må ut av alle po­li­tis­ke par­ti­er, el­ler and­re or­ga­ni­sa­sjo­ner som er med og be­stem­mer.

Det­te er «flykt­nin­ger», «øko­no­mis­ke mi­gran­ter», som på­står de fin­nes in­gen be­vi­ser for at pre­si­dent As­sad stod bak det­te an­gre­pet som er i et om­rå­de som isla­mis­ter kon­trol­le­rer.

Det vir­ker ulo­gisk at As­sad had­de noen in­ter­es­se av å slip­pe gass over si­vi­le i en si­tua­sjon der han er på of­fen­si­ven mot IS og and­re jiha­dis­ter. Tvert imot vil et ar­ran­gert gass­an­grep fra jiha­dis­te­nes side, nett­opp ha som mål å få USA mer ak­tivt med i kri­gen. Og det har blitt re­sul­ta­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.