Isla­mis­ten Hus­sain er in­gen gåte

Faedrelandsvennen - - MENING - Kristiansand

Det drei­er seg om iden­ti­tet, ver­di­er, me­ning, fel­les­skap, ung­dom­me­lig mot og glød.

●● Da jeg så do­ku­men­ta­ren om Ubaydul­lah Hus­sain (bil­det) i Brenn­punkt på NRK, tenk­te jeg at det­te er gjen­kjen­ne­lig, i alle fall for meg som les­te om ung­doms­kul­tu­rer i stu­di­et mitt i pe­da­go­gikk. Ung­doms­ti­den er en form for krise­tid, der en skal fin­ne sin iden­ti­tet som in­ne­bæ­rer å fin­ne sine ver­di­er, bli kjent med og lære seg å for­hol­de seg til li­vet på man­ge om­rå­der. I den­ne ti­den, pre­get av sø­ken, tanke­mes­si­ge og fø­lel­ses­mes­si­ge bryt­nin­ger, er det helt nor­malt å vil­le til­hø­re en grup­pe der en iden­ti­fi­se­rer seg sterkt med de and­re som de­ler vi­sjon og ut­trykk­s­for­mer. Ut­trykk­s­for­me­ne er gjer­ne iden­ti­tets­tegn som være­måte og ytre kjenne­tegn med klær, ta­to­ve­rin­ger osv.

Fel­les­ska­pet en opp­le­ver ved å

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.