In­spi­re­ren­de fra vir­ke­lig­he­ten

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

DRAMA «A Uni­ted King­dom» Stor­bri­tan­nia 2016 9 år

«A Uni­ted King­dom» er ba­sert på en sann kjær­lig­hets­his­to­rie som in­spi­rer­te hele ver­den.

Se­ret­se Kha­ma (Da­vid Oye­lowo) gikk på sko­le i Lon­don på slut­ten av 40-tal­let for å for­be­re­de seg til å ta over som kon­ge i hjem­lan­det Bechua­na­land, som i dag er Bots­wa­na. I Lon­don blir han hode­stups for­els­ket i en­gels­ke Ruth Wil­liams (Ro­sa­mund Pike), og de to tros­ser fa­mi­lie­ne, tra­di­sjo­ner, rase­skil­ler, den bri­tis­ke ko­loni­mak­ten og nabo­lan­det Sør-afri­ka som er i ferd med å inn­føre Apart­heid, da de gif­ter seg i 1948.

Bechua­na­land var et så­kalt pro­tek­to­rat. De had­de over­latt de­ler av sin su­ve­re­ni­tet mot at bri­te­ne skul­le be­skyt­te dem mot Sør-afri­ka. Det­te med­før­te at den bri­tis­ke re­gje­rin­gen kun­ne for­vi­se Kha­ma fra sitt eget land, og de ny­gif­te som da også ven­tet barn måt­te kjem­pe for både kjær­lig­he­ten til hver­and­re og for like­stil­ling, like­verd og de­mo­kra­ti. Kha­ma ble lan­dets al­ler førs­te folke­valg­te stats­mi­nis­ter i 1965.

Fil­men er både vel­spilt og vel­la­get. Den­ne kun­ne blitt for­talt med enda mer li­den­skap og ma­nu­set kun­ne med for­del hatt en bed­re dra­ma­tur­gisk opp­byg­ging, men jeg sy­nes li­ke­vel den uni­ke, rø­ren­de og in­spi­re­ren­de histo­ri­en blir godt tatt vare på av den pris­vin­nen­de re­gis­sø­ren Am­ma Asan­te («Bel­le»).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.