Den for­tap­te sønn ven­der til­ba­ke

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

DRAMA «Hog­ge­ren» Nor­ge 2017 9 år

Man­ge trær kom til ska­de un­der inn­spil­lin­gen av den­ne fil­men.

Anders kun­ne ha vært en ka­rak­ter fra en av san­ge­ne til Stein Tor­leif Bjel­la. Ut­slått og tufs duk­ker han opp i hjem­byg­da et­ter man­ge år i byen. Med seg har han en ny­inn­kjøpt øks og et øns­ke om å få være i fred. Men Anders har også en slekt som til sta­dig­het – av grun­ner det skal ta tid før vi får vite om – prø­ver å få ham in­volvert i and­re ting enn for­måls­løs hug­ging av trær.

Re­gis­sør og ma­nus­for­fat­ter Jor­unn Mykle­bust Sy­ver­sen, som spille­film­de­bu- te­rer med «Hog­ge­ren», har la­get en film som hele ti­den sirk­ler rundt den egent­li­ge histo­ri­en. I én lang, ord­løs sce­ne sy­nes Anders å vil­le be­gra­ve ho­det i mo­sen som om han var en struts, i en mer prat­som en får fet­te­ren hans leg­ge ut i det vide og bre­de om aloe vera. Men hva Anders egent­lig bæ­rer på, får vi ald­ri mer enn små hint om.

Til tross for at «Hog­ge­ren» ikke kan sies å være helt for­løst, har Sy­ver­sen – godt hjul­pet av bygde­fol­ket som spil­ler bygde­folk og Anders Baas­mo Chris­ten­sen som spil­ler Anders – li­ke­vel klart å fan­ge noe som fø­les sann­fer­dig. Bil­det av man­nen som ikke kan el­ler vil snak­ke, men som inn­bitt hug­ger løs på fa­rens ved­skog: Det er noe der, noe vel­dig norsk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.