Ikke bare gøy på lan­det

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

BARNEFILM/ FAMILIEFILM «Grå­tass Red­der Går­den» Nor­ge 2016 Til­latt for alle

Et­ter fjor­års­fil­me­ne «Gøy på lan­det!» og «Grå­tass gir gass», vet vi sånn om­trent hva vi kan for­ven­te av en ny Grå­tass-film. Men den­ne gan­gen blir ikke alt bare kos og gøy.

Går­den til Gamle­far (Stein Win­ge) står i vei­en for frem­skrit­tet. Det me­ner i hvert fall de to sles­ke by­rå­kra­te­ne (In­gar Hel­ge Gim­le og Joa­chim Ra­fa­el­sen) som plut­se­lig en dag duk­ker opp på tu­net. Her skal det byg­ges mo­tor­vei, sier de. Hele går­den må jev­nes med jor­den.

Men hvor­dan skal det da gå med dem som bor der? Skal Gamle­far flyt­te på gam­le­hjem? Skal Gry­net (Dag­ny Back­er John­sen) ta med seg alle dy­re­ne på hy­bel? Og skal lik­som Gog­gen (Jep­pe Beck Laur­sen), som ikke «vet hva menn i dress gjør en­gang», få seg jobb i byen? Nei, her må noen kom­me opp med en lur plan. Og det må vel bli lil­le Gus­tav (Elias Sø­v­oldSi­mon­sen) og trak­to­ren Grå­tass, det da.

Hand­lin­gen i «Grå­tass red­der går­den» er sant å si både tynn og søkt. Men ak­ku­rat som de to fore­gå­en­de fil­me­ne blir den­ne red­det av god ko­mikk – først og fremst ved klø­na Gog­gen og den snakke­sa­li­ge fri­sø­ren Edith (He­ge Schøy­en) – og de man­ge ar­ti­ge de­tal­je­ne. Og små kino­gjen­ge­re tren­ger ikke å be­kym­re seg: Al­le­re­de tit­te­len rø­per jo at det kom­mer til å gå bra til slutt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.