Det­te er en su­per­stor ære for Kristiansand.

Faedrelandsvennen - - KULTUR KONFERANSE. - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

Palme­sus og Kristiansand er til­delt Nors­ke kon­sert­ar­ran­gø­rers kon­fe­ran­se for 2017.

– Tid­li­ge­re år har den­ne kon­fe­ran­sen vært en gyl­len mu­lig­het til å vise ar­ran­gø­rer fra hele lan­det hva nors­ke kul­tur­byer har å by på. Nå er det en­de­lig Kristiansand som står for tur, sier Palme­sus-sjef Leif Fos­se­lie.

Det var Palme­sus og and­re ar­ran­gø­rer i Kristiansand som sam­men søk­te om å leg­ge årets høst­kon­fe­ran­se, som skal fore­gå fra 13. til 15. ok­to­ber, til byen. I fjor var det re­pre­sen­tan­ter fra både Øya, Slotts­fjell og 200 and­re fes­ti­va­ler som tok tu­ren til fjor­årets kon­fe­ran­se i Bodø, hvor kon­sept­ut­vik­ling og ny­ska­ping var ho­ved­te­ma­et.

– Kon­fe­ran­sen er en vik­tig are­na og en fag­lig møte­plass, hvor man nett­ver­ker, får fag­lig på­fyll, ut­veks­ler ide­er og tan­ker, og fin­ner ut av hva som er vik­tig for bran­sjen som en hel­het. Det­te er en su­per­stor ære for Kristiansand, sier mar­keds­sjef for Palme­sus, Ke­til Stens­rud.

Ord­fø­rer i Kristiansand, Ha­rald Fur­re, me­ner at kon­fe­ran­sen er en stor mu­lig­het til å vise fram po­ten­sia­let i by­ens kul­tur­liv.

– At kon­fe­ran­sen er lagt til Kristiansand må vi ta som et stort kom­pli­ment. Det er en an­er­kjen­nel­se av kul­tur­byen vår, og det å vise fram hva vi har å by på kan gi gode vi­bra­sjo­ner i etter­tid. Det­te var en vel­dig hyg­ge­lig ny­het, sier Fur­re til Fædre­lands­ven­nen.

Nors­ke Kon­sert­ar­ran­gø­rer (NKA), som står bak kon­fe­ran­sen, er lan­dets størs­te in­ter­es­se- og kom­pe­tanse­or­ga­ni­sa­sjon for kon­sert­ar­ran­gø­rer. Or­ga­ni­sa­sjo­nen re­pre­sen­te­rer en med­lems­mas­se med over 300 fes­ti­va­ler, klub­ber, spille­ste­der, kon­sert­for­enin­ger, stu­dent­sam­funn og kul­tur­hus.

Andreas Se­en Sø­ren­sen, kom­mu­ni­ka­sjons­an­svar­lig i NKA, trek­ker fram strand­fes­tens evne til å ten­ke ny­ska­pen­de som en av fak­to­re­ne til at kon­fe­ran­sen blir lagt til Kristiansand.

– Det er fle­re grun­ner til at det pas­set å leg­ge kon­fe­ran­sen til Kristiansand. Det er både den fine lo­ka­sjo­nen på Sør­lan­det, men også for­di det er in­ter­es­sant å se hva Palme­sus har klart å byg­ge opp si­den opp­star­ten.

– De skil­ler seg ut i med­lems­mas­sen vår, og de lig­ger langt fram­me tek­no­lo­gisk. På fjor­årets kon­fe­ran­se i Bodø pre­sen­ter­te de hvor­dan de job­bet med pub­li­kums­ut­vik­ling, og hvor­dan de kun­ne logg­føre ak­ti­vi­te­ten til pub­li­kum. Og det at de lig­ger så langt fram­me tek­no­lo­gisk er nok både in­spi­re­ren­de og in­ter­es­sant for man­ge, uan­sett om du dri­ver en li­ten kon­sert­for­ening el­ler en stor fes­ti­val, leg­ger Sø­ren­sen til.

– Hvor i Kristiansand skal kon­fe­ran­sen fore­gå?

– Det­te job­ber vi med nå. Un­der kon­fe­ran­sen skal vi bru­ke fle­re de­ler av Kristiansand, det vil alt­så ikke fore­gå kun på ett sted. Ak­tø­rer fra Kristiansand og Palme­sus skal vise fram hva byen har å til­by, samt om­rå­det rundt.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Ke­til Stens­rud, Leif Fos­se­lie og Hei­ne Strøm­me fra Palme­sus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.