For­bud­te fø­lel­ser på Is­land

Faedrelandsvennen - - KULTUR KONFERANSE. - ROY SØBSTAD

DRAMA «Hjar­tasteinn» Is­land/dan­mark 2016 12 år

Til å hand­le om det sam­me som et utall and­re fil­mer før den – ut­forsk­ning av sek­su­ali­tet i tran­ge bygde­sam­funn – opp­le­ves «Hjar­tasteinn» over­ras­ken­de fresh.

Thór og Kristján er beste­ka­me­ra­ter. Men det lig­ger også noe mer der. Når de to knuf­fer og lekeslåss, slik ung­gut­ter over hele ver­den gjør, er det ak­ku­rat som om det skal tip­pe over i noe an­net og mer kjær­lig. Sam­ti­dig har Thór en flørt gå­en­de med Be­ta. Og fra bak luk­ke­de dø­rer føl­ger bygde­dy­ret med.

Den­ne is­lands­ke fes­ti­val­fa­vo­rit­ten skild­rer over­gan­gen fra barn­dom til vok­sen­liv med stør­re tro­ver­dig­het enn de fles­te sam­men­lign­ba­re fil­mer. Det er i grun­nen bare å krys­se av for gjen­kjen­ne­li­ge – og gjer­ne ube­ha­ge­li­ge – si­tua­sjo­ner: å bli tatt på fers­ken av en nådeløs store­søs­ter, å få et glimt inn i de voks­nes hem­me­li­ge ver­den, å ta sjan­sen på noe man egent­lig vet vil straf­fe seg. Og hele vei­en ut­spil­ler de røf­fe hver­dags­skild­rin­ge­ne seg mot et bak­tep­pe av vak­ker ark­tisk na­tur.

«Hjar­tasteinn» står sta­dig i fare for å tip­pe over i me­lo­dra­ma – mot slut­ten må den nok også sies å gjø­re det – men fint skue­spill og de san­se­li­ge bil­de­ne til nors­ke Stur­la Bradth Grøv­len («En natt i Ber­lin») sik­rer at den ald­ri blir mind­re enn en­ga­sje­ren­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.