Ord­fø­re­ren vil ha Vg-lis­ta til byen

Faedrelandsvennen - - KULTUR KONFERANSE. - EIVIND KRISTENSEN

Byen som ska­per mest en­ga­sje­ment so­sia­le medi­er, får en eks­tra Vg-lista­kon­sert. Nå vil ord­fø­rer Ha­rald Fur­re ha kris­tian­san­der­ne på ba­nen.

– Det­te er et ar­ran­ge­ment som vil ska­pe liv og røre i byen – sær­lig for ung­dom­men, sier Ha­rald Fur­re (H) til Fædre­lands­ven­nen. Fre­dag la han ut en mel­ding på sin of­fi­si­el­le Face­bo­ok-pro­fil som ord­fø­rer. Her ber han sine inn­byg­ge­re om å like, dele og kom­men­te­re inn­leg­get og vise en­ga­sje­ment for byen.

Vg-lis­ta-kon­ser­ten ar­ran­ge­res på råd­hus­plas­sen i Oslo, samt i Trond­heim, Ber­gen og Bodø til som­me­ren.

I til­legg blir det to eks­tra kon­ser­ter 26. juli og 2. au­gust. Vin­ner­ne er de som leg­ger ut bil­der, vi­deo­er og el­lers fin­ner på «sprø ting» i so­sia­le medi­er.

Ord­fø­rer Fur­re sier at det var Vg-lis­ta og spon­so­ren, dag­lig­vare­kje­den Ex­tra, som kon­tak­tet ham og spur­te om han vil­le kjem­pe for sin by.

– Her er det sto­re kom­mer­si­el­le ak­tø­rer som står bak. Er det upro­ble­ma­tisk for deg som ord­fø­rer å støt­te dem?

– Jeg vur­de­rer all­tid om jeg skal bru­ke ord­fø­rer­gjer­nin­gen for å støt­te kom­mer­si­el­le ak­tø- rer. I det­te til­fel­ler har jeg vur­dert at det er upro­ble­ma­tisk, sier Fur­re.

Han rø­per at han be­tal­te et par hund­re kro­ner av egen lom­me for å spon­se Face­bo­ok-inn­leg­get og spre det til flest mu­lig. El­lers bru­ker ikke kom­mu­nen pen­ger på det­te.

Ved mid­natt søn­dag 9. april be­stem­mes hvil­ke seks byer som går vi­de­re til en fi­na­le, der folk får vise sitt en­ga­sje­ment i noen da­ger til.

Ha­rald Fur­re sier Kristiansand har fle­re ste­der som eg­ner seg for ar­ran­ge­men­tet. I 2008 var sist gang Vg-lis­ta var i Kristiansand, den gang på Øv­re torv.

– Det kan bli ak­tu­elt igjen, sier Fur­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.