Her fin­ner vi den gode roen.

Pul­sen da­ler ned i hvile­mo­dus når Ran­di Røi­naas Lome­land og ekte­man­nen Pål Lome­land svin­ger bi­len nord­over på Riks­vei 9. På hyt­ta på Gau­te­stad kan de leve li­vet ak­ku­rat slik det pas­ser dem, helt til hver­da­gen kom­mer igjen.

Faedrelandsvennen - - BOLIG - TEKST: KA­RI BYKLUM ka­ri.byklum@fvn.no - 98248504

Det­te er den bes­te in­ves­te­rin­gen vi har gjort i livs­kva­li­tet, for vi els­ker å være her, smi­ler Ran­di Røi­naas Lome­land mens hun bæ­rer med seg noen ved­kub­ber inn i stua.

Hytte­li­vet på Gau­te­stad, halv­an­nen mil nord­øst for Ev­je, er av det fre­de­li­ge sla­get. Om vin­te­ren tri­ves pa­ret godt i ski­løy­pe­ne, mens de sam­me om­rå­de­ne er like fine å gå på bær­tur i om høs­ten. Ran­di tri­ves også når hun står på kjøk­ke­net og la­ger mat el­ler sit­ter med ei bok i sol­kro­ken. Hytte­li­vet hand­ler nem­lig om hyg­ge og om å hen­te ener­gi til ei ny ar­beids­uke.

– Vi rei­ser som re­gel opp hvis ikke det er noe som hol­der oss til­ba­ke i byen.

HYTTELIV FOR 600.000

Hyt­ta på 60 kvad­rat­me­ter ble byg­get i 1974, og den var i gans­ke pri­mi­tiv stand da ek­te­pa­ret kjøp­te den for snaut 600.000 kro­ner i 2013. De strip­pet hyt­ta så bare yt­ter­veg­ge­ne sto igjen, og har iso­lert og byt­tet både grunn­mur, gulv, tak og vin­du­er. Den tid­li­ge­re ei­e­ren la inn strøm på slut­ten av 1990-tal­let, men det er frem­de­les ikke inn-

lagt vann. Så selv om hyt­ta inn­ven­dig er både ny­oppus­set og lek­ker, le­ver den tra­di­sjons­rike hytte­sjar­men i bes­te vel­gå­en­de.

– Vi har la­get et pumpe­sys­tem på ute­doen, hvor vi har en 80 li­ters tank, pum­pe og en li­ten varmt­vanns­be­re­der un­der vas­ken, og der­med har vi varmt vann i sprin­gen der ute. Men in­ne på kjøk­ke­net har vi ikke en gang kran, for­tel­ler Ran­di.

Men si­den det er bil­vei til dø­ra og in­gen bære­av­stand, er inn­ven­dig vann om­trent ikke et savn. Og det mo­der- ne kjøk­ke­net er nes­ten of­te­re i bruk enn hjem­me i Kristiansand.

– Her oppe har vi god tid, og da er det bare moro å bru­ke tid på å bake og lage mat, for­tel­ler Ran­di.

STOR UTEPLASS

Og ofte er det slik at Ran­di ko­ser seg på kjøk­ke­net mens ekte­man­nen hol­der på med noen små­pro­sjek­ter rundt hyt­ta.

– Vi har 2,5 mål med tomt, så det er all­tid litt å gjø­re. Men det størs­te pro­sjek­tet er jo fer­dig. Vi har lagt ned man­ge hund­re ti­mer på å re­no­ve­re hyt­ta, så nå er det vir­ke­lig dei­lig at den pe­rio­den er over.

I til­legg til en enorm egen­inn­sats, har fa­mi­li­en, og spe­si­elt Ran­dis far, hjul­pet mye. De har også leid inn lo­kal ar­beids­kraft, og hun skry­ter av lo­kal­be­folk­nin­gen.

– De er utro­lig hjelp­som­me her oppe. Vi sy­nes det har vært vik­tig å bru­ke lo­ka­le fag­folk, og har kjøpt mye ma­te­ria­ler og ut­styr nede i Ev­je, blant an­net pei­sen.

LI­KER å SKA­PE STEM­NING

Inn­ven­dig er veg­ge­ne bei­set gans­ke mør­ke, mens kjøk­ken­inn­red­nin­gen er hvit og stram. In­te­ri­ø­ret er mo­der­ne, men har fått sel­skap av en ut­stop­pet ugle og noen gam­le ski som Ran­di kjøp­te på loppe­mar­ked.

– Jeg er opp­tatt av in­te­ri­ør og sy­nes det er moro å ska­pe god stem­ning og gjø­re det hyg­ge­lig rundt meg, for­tel­ler Ran­di.

Og det har hun vir­ke­lig klart i den lil­le hyt­ta med tre små sove­rom, yt­ter­gang og et all­rom med kjøk­ken og stue. Ak- ku­rat stort nok til en fa­mi­lie på to.

– Vi tren­ger ikke mer plass, og har gjeste­rom med køye­sen­ger. Men si­den vi er glad i å ha gjes­ter, må vi jo por­sjo­ne­re ut be­sø­ke­ne så vi får plass til dem.

Men i frem­ti­den blir det kan­skje an­ner­le­des.

– Det er selv­ei­er­tomt på 2,5 mål og vi plan­leg­ger så smått å byg­ge ut litt, men det er fore­lø­pig bare en løs plan.

Og det er det som er så fint med hytte­li­vet. Her kan de gjø­re ak­ku­rat som de vil, når de vil, og leve i det tem­po­et som pas­ser.

– Vi har kre­ven­de job­ber beg­ge to og kan være skik­ke­lig slit­ne når hel­ga kom­mer, og da er det godt at det ikke er noe som has­ter her oppe. De førs­te åre­ne job­bet vi med hyt­ta hele ti­den, men nå kan vi bare kose oss, smi­ler Ran­di Røi­naas Lome­land.

FOTO: PRI­VAT

Før - slik så hyt­ta ut da pa­ret kjøp­te den.

Selvei­er­tom­ten er på hele 2,5 mål, så det er godt med tum­le­plass rundt hytte­veg­ge­ne.

– Her oppe le­ver vi i det tem­po­et som pas­ser oss, og vi rei­ser opp så ofte vi har mu­lig­het, sier Ran­di Røi­naas Lome­land.

Veg­ge­ne er malt i far­gen sjø­sand, og de nye vin­du­ene slip­per inn godt med lys.

Kjøk­ke­net er fra El­kjøp og stramt og en­kelt i sti­len. Si­den veg­ge­ne er mørk­bei­se­de, blir det li­ke­vel en lun stem­ning.

Fra gan­gen kom­mer man rett inn i spise­kro­ken, in­te­ri­ø­ret er svalt og lunt.

Den gam­le skinn­sto­len sto igjen fra tid­li­ge­re ei­er og har blitt litt mor­ken i skin­net, men den er alt­for kul til å bli skif­tet ut.

I yt­ter­gan­gen er det god plass til klær. Vel­dig prak­tisk når en kom­mer inn med ski­klær om vin­te­ren.

Ran­di har la­get små stem­nings­ska­pen­de stille­ben fle­re ste­der. Pås­ka er en av de bes­te ti­de­ne her oppe.

Små de­tal­jer ska­per hyg­ge, også på sove­rom­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.