10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

11. APRIL 2007

● Bil­let­te­ne til Start-vi­king, åp­nings­kam­pen på Sør are­na, er re­vet bort. Og nes­ten alle bil­let­te­ne er solgt på in­ter­nett. – Det­te er helt vilt, sier Ar­ne Ranne­berg-nil­sen, mar­keds­sjef i Start. Bare mel­lom mid­natt og klok­ken åtte natt til i går ble det solgt 1800 bil­let­ter til klas­si­ke­ren. Res­ten for­svant i kvelds- og natte­ti­me­ne. Det be­tyr at Start-vi­king er ut­solgt fire døgn før kamp­start. Det er historisk. Tar man med for­hånds­solg­te bil­let­ter og fri­bil­let­ter blir det 14.563 til­skue­re når kam­pen spar­kes i gang lør­dag klok­ken 20. Og for al­ler førs­te gang kom­mer Start ikke til å sel­ge bil­let­ter på sta­dion på kamp­da­gen. Mar­keds­sje­fen sir at det kan bli nød­ven­dig med vente­lis­ter for å få kjøpt se­song­bil­let­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.