25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

11. APRIL 1992

● Nå skal mam­ma Ma­rit Brenn­sæt­her få lønn for å være hjem­me og stel­le lil­le Olav på åtte må­ne­der. Over påske ved­tar kom­mune­sty­ret i Sir­dal at små­barns­for­eld­re skal få kon­tant­støt­te for barne­pass. Løn­nen blir på 2000 el­ler 3000 skatte­frie kro­ner i må­ne­den. I to år har kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­ten Ivar Ous­dal (V) kjem­pet for ny­ord­nin­gen. Det er ennå ikke klart om støt­ten blir på 2000 el­ler 3000 kro­ner, el­ler om pen­ge­ne skal ut­be­ta­les til bar­na blir to el­ler tre år gam­le. Ord­nin­gen har ald­ri vært ut­prøvd på Sør­lan­det tid­li­ge­re. Ma­rit Brenn­sæ­ter (22) hil­ser den vel­kom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.