Glem San Fran­cis­co, New York og LA – dra hel­ler til Port­land!

Byen er kjent for sine par­ker og grønt­om­rå­der. Men det er så utro­lig mye mer med Port­land, byen med flest bryg­ge­ri­er i hele ver­den.

Faedrelandsvennen - - TEMA - MARTHE IHLE

Ke­ep Port­land weird». Fritt over­satt: «Be­hold det rare i Port­land». Set­nin­gen står tag­get el­ler ris­set inn fle­re ste­der i byen: På hus­veg­ger, på gjer­der, på bane-sta­sjo­ner. Det er by­ens uof­fi­si­el­le slag­ord og mot­to­et til innbyggerne.

Kan­skje er det der­for at byen på USAS vest­kyst blir ran­gert som en av de mest spen­nen­de by­ene i ver­den å be­sø­ke i 2017. Dropp New York, Los An­ge­les og San Fran­cis­co! Nå er det hip­pe Port­land som gjel­der.

En grønn by

Men Port­land er i ho­ved­sak kjent for sine man­ge par­ker og grønt­om­rå­der. Midt i byen fin­ner du blant an­net Washing­ton Park, der du kan rus­le i time­vis og be­und­re de sto­re Red­wood-trær­ne.

I til­legg er en av by­ens størs­te tu­rist­at­trak­sjo­ner ha­gen Chine­se Gar­dens.

Selv om vin­ter­må­ne­de­ne har tvun­get blade­ne av trær­ne, er det fort­satt be­mer­kel­ses­ver­dig grønt i byen.

Rett uten­for Port­land fin­ner du Co­lum­bia Ri­ver Gor­ge. Hit drar be­folk­nin­gen gjer­ne for å gå kilo­me­ter­vis i det idyl­lis­ke land­ska­pet. Og ikke minst for å se fosse­fal­le­ne, som man­ge tu­ris­ter pas­ser på å gjø­re når de er i Port­land.

«The Gor­ge» be­sit­ter nem­lig ale­ne flest fosse­fall i Nord-ame­ri­ka.

Is­ti­den skap­te de brat­te berg­veg­ge­ne langs Co­lum­bia-el­ven, og små­bek­ke­ne som før­te dit måt­te nå fin­ne vei­en over klip­pe­ne.

Det mest spek­ta­ku­læ­re – og størs­te – fosse­fal­let i «na­sjo­nal­par­ken» he­ter Mult­no­mah Falls. Vi be­sø­ker na­tur­skat­ten en drøy uke et­ter snø­fal­let som sjok­ker­te Port­land.

Kan du si «fosse­fall»?

Selv om snø­en er for­duf­tet i by­ga­te­ne, lig­ger den fort­satt her og pas­ser på fosse­fal­le­ne. De slu­ker ly­den av den forbi­pas­se­ren­de tra­fik­ken.

Selv om det er et tyve­talls men­nes­ker foran det 189 me­ter høye fosse­fal­let, pre­ger en slags mer­ke­lig still­het om­rå­det. Folk ser bare opp mot det mek­ti­ge fosse­fal­let og broa som er plas­sert mel­lom to fjell rett foran den.

I dag er sti­en fram til broa stengt, igjen for­di snø­en ikke er helt borte her. Port­lan­der­ne vet ikke helt hvor­dan de skal tak­le den. Der­for må de hol­de seg på det lil­le pla­tå­et foran fosse­fal­let.

Men det leg­ger in­gen dem­per på ut­sik­ten, tvert om. Det er som tatt rett ut av en Rin­ge­nes Her­re-film, og det er nes­ten sånn at man ven­ter å se en alv kom­me ri­den­de over broa når som helst.

Blant dem som ny­ter roen foran fosse­fal­let, er Elena og Bri­an Beam og dat­te­ren Ju­lia (2). De har tatt tu­ren fra Min­ne­so­ta og er i Port­land for førs­te gang.

– Det­te er et kult sted, jeg kan se hvor­for folk fra Min­ne­so­ta kom­mer hit, sier Elena.

– Vi har hatt fire da­ger i byen, og dem har vi

brukt til å rus­le rundt i Port­land. Fan­tas­tisk.

Kan du si «fosse­fall»? Spør hun dat­te­ren som hun har på ar­men.

– Fosse­fall.

Et matmek­ka

– Nå var vi skik­ke­lig hel­di­ge.

Vi går inn i den over­fyl­te ta­co-sjap­pa. Sti­len er av­slap­pet, og rundt de man­ge bor­de­ne sit­ter port­lan­der­ne og snak­ker høy­lytt.

Vi fin­ner spise­ste­dets enes­te le­di­ge bord og be­stil­ler to ta­co-va­ri­an­ter hver. Guid­en me­ner alt­så at vi har vært hel­di­ge. Vi må ha hatt flaks med tids­punk­tet, si­den vi i det hele tatt fikk plass. Van­lig­vis strek­ker køen seg fle­re me­ter uten­for den tur­ki­se, lil­le byg­nin­gen.

Vi er i by­de­len Hawt­hor­ne, ti mi­nut­ter uten­for Port­lands sen­trum. Det er den­ne by­de­len som for al­vor er på vei frem­over. Her hol­der fle­re av by­ens al­ler hip­pes­te res­tau­ran­ter og ba­rer til.

Port­lan­der­ne els­ker nem­lig å gå nye ret­nin­ger i mat­vei­en. I ga­te­ne myld­rer det av så­kal­te «stre­et carts» som ser­ve­rer fast food fra for­skjel­li­ge kul­tu­rer. Ofte har de lang kø.

80 bryg­ge­ri­er

Port­land Ci­der Hou­se, igjen i by­de­len Hawt­hor­ne, er et ek­sem­pel på det. Ba­ren er li­ten, men li­ke­vel så godt som full.

De al­ler fles­te av gjes­te­ne har be­stilt så­kal­te «smaks­prø­ver» av de 28 for­skjel­li­ge ty­pe­ne av lo­kalt si­der. De fem små glas­se­ne ser­ve­res på en tre­pla­te.

Drik­ke­ne er far­get gyl­lent, rødt el­ler til og med brunt. Pa­sjons­frukt, blå­bær, kaffe.

Iføl­ge by­ens hjemme­si­der har Port­land mer enn 70 bryg­ge­ri­er. Tal­let øker fort­satt. Det er fle­re enn noen an­nen by i ver­den.

– De lo­ka­le bryg­ge­ri­ene er vel­dig po­pu­læ­re her. På de to åre­ne vi har vært i drift har vi sett en stø­dig øk­ning, be­kref­ter Lis­sie Flick, som ser­ve­rer oss de små glas­se­ne med si­der.

Hun re­pre­sen­te­rer på man­ge må­ter sti­len til Hawt­hor­ne, med ble­ket hår, ring i nesa og en per­fekt eye­li­ner over øyet. Litt ek­sen­trisk, men li­ke­vel laid back.

– Det­te er en vel­dig po­pu­lær gate for tu­ris­ter, og det er man­ge kule bu­tik­ker man kan hand­le i. Det er en mor­som del av byen, litt ek­lek­tisk, sier hun.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Port­land er en av topp ti-by­ene du bør be­sø­ke i 2017, iføl­ge Lone­ly Pla­net. Her i sol­opp­gan­gen, med vak­re Mount Hood i bak­grun­nen.

Foto: Marthe Ihle

Fosse­fal­let Mult­no­mah Falls er The Gor­ges størs­te – og mest po­pu­læ­re. Stem­nin­gen her er helt spe­si­ell.

Foto: Marthe Ihle

Stre­et carts fin­nes det man­ge av i Port­land. Her står by­ens be­bo­ere i kø for å få seg lunsj.

Foto: Marthe Ihle

Elena og Bri­an Beam tok med dat­te­ren Ju­lia (2) til Mult­no­mah Falls.

Foto: Marthe Ihle

Om været er fint, får man fan­tas­tisk ut­sikt over fjel­le­ne som om­kran­ser byen. Her ser vi Mount Hood.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.