Jeg vil sco­re mi­ra­kel­mål og skal spil­le for en av de størs­te klub­ben­ne i ver­den.

Den­nis An­twi (24) vis­te i slut­ten av kam­pen mot Kongsvinger hvor far­lig han kan være. Nå vil han snart spil­le med ver­dens­eli­ten.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: RON HENNING SUNDVOR

– Jeg skal spil­le for en av de bes­te klub­be­ne i ver­den. Det kom­mer jeg til å kla­re gjen­nom hardt ar­beid og de­di­ka­sjon til fot­bal­len, sier den am­bi­siø­se Start-spis­sen med et glis.

In­spi­rert av afri­kans­ke spil­le­re som Di­di­er Drog­ba og Sa­mu­el Eto’o drøm­mer han om å spil­le for fa­vo­ritt­klub­ben Chelsea.

– Jeg var den tred­je gha­ne­se­ren til å spil­le for Start, og jeg øns­ker å bli den fjer­de gha­ne­se­ren som spil­ler for Chelsea. Mitt størs­te for­bil­de er li­ke­vel Asa­moah Gyan. Han er den bes­te spis­sen fra lan­det mitt, og det er til ære for han jeg all­tid har brukt num­mer 33 på ryg­gen, for­tel­ler han.

VIL SCO­RE PÅ BRASSESPARK

Selv om han har høye per­son­li­ge mål for frem­ti­den, tar han steg for steg når det kom­mer til årets se­song.

– Jeg er i ok form nå, men jeg kom­mer til å bli bed­re. Jeg må job­be og job­be for å bli bed­re og bed­re slik at jeg kan hjel­pe la­get mitt til å ryk­ke opp til Elite­se­ri­en igjen, for det er det som tel­ler nå, Sier An­twi.

Når Fædre­lands­ven­nen spør om hva han øns­ker å bli bed­re på, sva­rer han lat­ter­fult:

– Jeg vil sco­re mi­ra­kel­mål. Jeg vil sco­re på bras­se- el­ler sakse­spark, og det vet jeg at jeg er god nok til. Det kom­mer til å kom­me mye fle­re mål fra meg, så det kan folk ven­te på.

LITE MÅL

Et­ter at An­twi kom til Start fra Jerv i som­mer har det bare blitt to mål på gha­ne­se­ren. Det be­kym­rer han seg ikke vel­dig mye for.

– I fot­ball hand­ler det om å ska­pe sjan­ser og sco­re på dem. På søn­dag skap­te jeg fire sto­re sjan­ser der jeg sco­ret ett, ett ble red­det på stre­ken, og jeg fikk en straf­fe. Det er jeg for­nøyd med, så jeg må se frem­over og fort­set­te slik, sier han.

Den sto­re for­skjel­len på å spil­le for Jerv og Start er at han ikke like ofte får bal­len for de gul­kled­de sier han, det tror han vil end­re seg snart.

– I Jerv fikk jeg all­tid bal­len og de stol­te på at jeg kom til å sco­re selv. I Start er alle vel­dig gode, så de gir meg ikke like mye an­svar, og det er en ut­ford­ring. Men jeg li­ker ut­ford­rin­ger og jeg vis­te jo hva jeg kan gjø­re mot Kongsvinger, så kan­skje de vil gi meg bal­len of­te­re frem­over, sier han og ler.

Start-tre­ner Steinar Pe­der­sen syns det er en kol­lek­tiv feil at An­twi ikke har sco­ret så mye som Start-fan­sen had­de hå­pet.

– Han kom inn i en grup­pe som sleit og som sco­ret lite mål i som­mer, da er det ikke lett for en spiss å pres­te­re ale­ne. Han vis­te på søn­dag at han har sto­re fer­dig­he­ter, sier tre­ne­ren.

MIS­TET DE BES­TE VEN­NE­NE

I fjor had­de An­twi fle­re afri­ka­ne­re på la­get. I vin­ter for­svant både Aus­tin Iken­na, Chi­di Nwa- kali og Uduak Ide­mo­kon. Det lik­te han ikke.

– Da jeg fikk vite det ble jeg jo lei meg. De er som brød­re. Det er all­tid gøy å ha noen å spil­le afri­kansk mu­sikk og dan­se sam­men med. Men slik er fot­bal­len, og jeg har man­ge gode ven­ner i Start, så det går helt fint, for­tel­ler han.

An­twi for­tel­ler at hans bes­te min­ne med Start-lo­go­en på brys­tet var da han sco­ret sitt førs­te mål mot Lille­strøm i fjor. Det har li­ke­vel sin bi­smak.

– Da jeg fei­ret kom en av de­res sup­por­te­re ned fra tri­bu­nen og dyt­tet meg. Jeg ble redd og sjok­kert. Jeg fikk også gult kort for dom­me­ren men­te jeg be­vist fei­ret foran Lille­strøms sup­por­te­re. Det gjor­de jeg ikke, jeg var til og med in­nen­for ba­nen og fei­ret med lag­ka­me­ra­te­ne mine, sier han.

SYKE­HU­SET ET­TER TAK­LING

I slutt­mi­nut­te­ne av kam­pen mot Kongsvinger fikk An­twi seg en skik­ke­lig trøkk et­ter en tak-

ling bak­fra. Det re­sul­ter­te i at han måt­te byt­tes ut, og måt­te på syke­hu­set på man­dag.

– Det er ikke al­vor­lig, og jeg er bare ute noen få da­ger, så jeg skal være klar til kam­pen om en uke, sier han rett et­ter be­sø­ket på syke­hu­set.

Nes­te man­dag står Åsa­ne på mot­satt bane­halv­del av Sør Are­na. An­twi er sik­ker på at de fryk­ter de gul­kled­de.

– Alle de and­re la­ge­ne er red­de for å møte oss. De er red­de for Start og vet vi er et godt lag. Stol på meg, av­slut­ter han med et glimt i øyet.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Den­nis An­twi vil spil­le blant ver­dens bes­te fot­ball­spil­le­re i frem­ti­den.

FOTO: NTB SCANPIX

Den gha­ne­sis­ke spis­sen Asa­moah Gyan er den sto­re hel­ten til An­twi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.