Ta­lent­fab­rik­ke­nes mes­ter­møte

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Fot­ball­fram­ti­da inn­tar mes­ter­li­gasce­nen når Mona­co og Borus­sia Dortmund mø­tes til den førs­te av to kvart­fi­na­ler i kveld.

Beg­ge de to klub­be­ne har byg­get sin iden­ti­tet og for­ret­nings­mo­dell rundt å for­vand­le unge ta­len­ter til full­blods stjerne­spil­le­re. Mona­co kom­mer til kam­pen i kveld med den yngs­te trop­pen av de åtte klub­be­ne som fort­satt kjem­per om se­son­gens mes­ter­li­ga­tro­fé.

Snitt­al­de­ren på mann­ska­pet til Le­onar­do Jar­dim er på 25,3 år. Borus­sia Dortmund føl­ger hakk i hæl med 25,6. Mes­ter­li­ga­du­el­lan­te­ne har kom­men­de stjer­ner i fleng.

Dort­munds Chris­ti­an Pu­li­sic er ame­ri­kansk lands­lags­spil­ler til tross for at han fyl­ler kun 19 år i sep­tem­ber. I april i fjor ble den of­fen­si­ve midt­bane­spil­le­ren den yngs­te uten­lands­ke mål­sco­re­ren i den tys­ke bun­des­liga­ens his­to­rie.

I Dortmund ble han hen­tet opp i A-stal­len et­ter kun å ha spilt 15 kam­per i klub­bens aka­de­mi.

TA­LENT-FLOM

Mona­co-spiss Ky­li­an Mbap­pe blir 19 år i de­sem­ber. I for­ri­ge må­ned fikk han sin de­but på det frans­ke lands­la­get. Al­le­re­de i de­sem­ber 2015 ble han Mona­cos yngs­te a-lags­spil­ler i en al­der av 16 år og 347 da­ger. Den gam­le re­kor­den til­hør­te Thier­ry Hen­ry.

To må­ne­der se­ne­re slo han en an­nen Hen­ry-re­kord da han ble klub­bens yngs­te mål­sco­rer noen gang.

Både Mbap­pe og Pu­li­sic vis­te sine fer­dig­he­ter i åtte­dels­fi­na­le­ne i mes­ter­liga­en. Mbap­pe sco­ret i Mona­cos re­tur­kamp mot Man­ches­ter City, mens Pu­li­sic åp­net sin mål­kon­to i mes­ter­liga­en i Dort­munds 4-0-sei­er over Ben­fi­ca.

Både Dortmund og Mona­co ser sta­dig tegn til at sat­sin­gen på yng­re og fremad­stor­men­de bæ­rer fruk­ter.

NÆR KON­KURS

Ved si­den av nevn­te Mbap­pe har Mona­co for­svars­spil­le­ren Dji­bril Sidi­bé (24), midt­bane­spil­ler Tie­moue Ba­kayoko (22) og spis­sen Ber­nar­do Silva (22) som al­ler er etter­trak­te­de blant euro­pe­is­ke stor­klub­ber. De tre sist­nevn­te har også etab­lert seg som lands­lags­spil­le­re.

I Dortmund er ikke si­tua­sjo­nen stort dår­li­ge­re. 19 år gam­le Ous­ma­ne Dem­bé­lé spil­ler for Frank­ri­ke, Ju­li­an Weigl (21) er tysk lands­lags­spil­ler, Rap­haël Guer­reiro (23) vant EM med Por­tu­gal i fjor som­mer og tyr­kis­ke Em­re Mor er døpt «den nye Mes­si» av medie­ne i hjem­lan­det.

Det be­viss­te fo­ku­set på ta­lent­ar­beid bun­ner for beg­ge tirs­da­gens mes­ter­li­ga­du­el­lan­ter i øko­no­mis­ke pro­ble­mer. Dortmund var nær kon­kurs i 2005, hvil­ket fikk klub­bens mek­ti­ge sjef Hans-joa­chim Watz­ke til å sver­ge på at han ald­ri igjen skul­le be­ta­le dyrt i jak­ten på suk­sess.

SELGENDE KLUB­BER

Mona­co har på sin side den rus­sis­ke mil­li­ar­dæ­ren Dmi­trij Ry­bolovlev i ryg­gen. Han kjøp­te ak­sje­ma­jo­ri­te­ten i klub­ben i 2011. To år se­ne­re ble klub­ben straf­fet for å ha brukt for mye pen­ger på å hen­te Por­to-duo­en João Mou­tin­ho og Ja­mes Ro­drí­guez – samt co­lom­bi­ans­ke Ra­da­mel Fal­cao.

I kjøl­van­net av det ble inn­kjøps­po­li­tik­ken i klub­ben snudd på ho­det. Ta­len­te­ne Sidi­be, Ba­kayoko og Silva ble hen­tet inn for små­pen­ger i euro­pe­isk sam­men­heng. Nå er ver­di­en mange­dob­let.

I Dortmund for­svant både Hen­rikh Mikhta­ryan (Man­ches­ter Uni­ted), Il­kay Gün­do­gan (Man­ches­ter City) og Mats Hum­mels (Bay­ern Mün­chen).

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Mona­cos Ky­li­an Mbap­pe er én av man­ge ta­len­ter i ak­sjon i mes­ter­li­ga­mø­tet med Borus­sia Dortmund i kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.