Fikk sitt sto­re gjen­nom­brudd

Sø­ren Wæ­renskjold (17) hav­net på en im­po­ne­ren­de 11. plass i søn­da­gens junior­ut­ga­ve av det frans­ke rit­tet.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HEN­RIK GILL hen­rik.gill@fvn.no

– Jeg er vel­dig for­nøyd med egen pre­sta­sjon. Det å kom­me på 11. plass er et godt re­sul­tat, sier Wæ­renskjold.

Da ung­gut­ten fra Man­dal syk­let søn­da­gens Pa­ris-rou­baix, de­bu­ter­te han både på lands­la­get og i Na­tions Cup.

– Det er det størs­te rit­tet jeg har syk­let, så det var utro­lig gøy. Jeg kjen­te meg vel­dig sterk. Høyde­punk­tet var å syk­le foran alle til­skuer­ne in­ne på vel­o­dro­men, for­tel­ler Wæ­renskjold.

Best i sitt kull

17-årin­gen er født i år 2000, og var der­med den bes­te syk­lis­ten i sitt kull. Kun to and­re ryt­te­re på topp 20 er født i år 2000, mens res­ten er født i 1999. Wæ­renskjold hå­per der­for på en enda ster­ke­re plas­se­ring nes­te år.

– Jeg gle­der meg al­le­re­de til å syk­le rit­tet nes­te år, for da vil jeg være eldst. I til­legg hå­per jeg å være en bed­re syk­list, og jeg tror jeg kan få en enda ster­ke­re plas­se­ring, me­ner han.

– enda Bed­re

Wæ­renskjold tror også han kun­ne fått en enda bed­re plas­se­ring den­ne gan­gen, men fikk i opp­ga­ve å kjø­re for la­get da det satt en lag­ka­me­rat i et brudd foran hans felt.

– 40 km før mål satt Jo­nas (Ivers­by Hvi­de­berg) i brudd i en grup­pe foran oss. Jeg og de and­re på la­get, som satt i fel­tet bak, fikk be­skjed om å kjø­re et ro­lig tem­po slik at vi ikke tok dem igjen. På den må­ten vil­le Jo­nas få stør­re vin­ner­sjan­se. Det klar­te vi, og jeg vant spurt­kam­pen blant de som var i vårt felt, sier han.

Bro­stein

Pa­ris-rou­baix be­skri­ves som det har­des­te en­kelt­manns­rit­tet in­nen syk­ling. 80 av de to­talt 111 km be­står av sam­me løy­pen som seni- ore­ne syk­let se­ne­re, sam­me dag.

Rit­tet er også vel­kjent for at løy­pa be­står av mang­fol­di­ge bro­steins­par­ti­er. Det fikk Wæ­renskjold for al­vor kjen­ne på.

– Det er nok det har­des­te en­kelt­manns­rit­tet, og man blir vel­dig ut­mat­tet ut­over da­gen. Jeg fikk fle­re blem­mer på hen­de­ne, og krop­pen ble skik­ke­lig mør­ban­ket. Men det gikk fint da jeg kjør­te, for da var det så mye adre­na­lin, for­kla­rer han.

Wæ­renskjold er også en ak­tiv Syk­kel­cross-kjø­rer, noe som hjalp ham med å tak­le bro­stei­nen.

– Jeg har ikke syk­let så mye på bro­stein før, så det­te kom all­tid til å være en stor ut­ford­ring. Men jeg har er­fa­ring fra ter­reng­syk­ling og syk­kel­cross, og jeg tror det hjalp meg mye. Det er noe likt med tan­ke på det tek­nis­ke, sier han.

– kan Bli proff­syk­list

Lars Holm er Wæ­renskjolds tre­ner ved Topp­idretts­gym­na­set i Bærum. Han er ikke over­ras­ket over man­da­lit­tens pre­sta­sjo­ner i Pa­rix-rou­baix.

– Jeg er vel­dig im­po­nert over det Sø­ren har pres­tert. Jeg sy­nes at det er utro­lig bra å være den bes­te i sitt års­kull. Men sam­ti­dig er jeg ikke over­ras­ket, for­di jeg kjen­ner ham godt. Jeg tror fak­tisk han kun­ne kjem­pet om en plass på po­diu­met om han had­de hatt en litt mer hel­dig po­si­sjon, me­ner han.

Holm me­ner alt lig­ger til ret­te for at Wæ­renskjold kan bli proff­syk­list.

– Hvis mo­ti­va­sjo­nen hol­der seg, tror jeg ab­so­lutt at han kan ta ste­get inn til proff­ver­den. Han er en spen­nen­de klas­si­ker­ryt­ter, og det er in­gen tvil om at ta­len­tet er der. Om seks el­ler syv år tror jeg vi kan se ham syk­le Pa­ris-rou­baix med prof­fe­ne, skry­ter han.

PRI­VAT FOTO:

Sø­ren Wæ­renskjold (t.v i rødt) sy­nes det gøy­es­te med Pa­rixRou­baix var å syk­le in­ne på vel­o­dro­men.

FOTO: FOTO: PRI­VAT

Wæ­renskjold stil­te til start i lands­lags­trøy­en i Pa­rix-rou­baix.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.