Kif-ju­bel et­ter sterk slutt­spurt

Faedrelandsvennen - - SPORT - INGER M. WITTEVEEN, for KIF Håndball

KIF snud­de kam­pen mot Hauga­land åtte mi­nut­ter før slutt, og av­slut­tet se­son­gen med 29-28-sei­er på hjemme­bane.

Se­son­gens sis­te se­rie­kamp mel­lom 1. di­vi­sjons­la­ge­ne KIF og Hauga­land Hånd­ball­klubb skul­le by på dra­ma­tikk så det holdt. Det ble en jevn­spilt 1. om­gang, der la­ge­ne kun­ne gå til hvi­len på stil­lin­gen 16-16.

Det mest opp­sikts­vek­ken­de i om­gan­gen skjed­de ni mi­nut­ter før pause, da Se­bas­ti­an Schultz Han­sen skul­le ta straf­fen som traff gjes­te­nes mål­vakt Hen­rik Eids­våg i an­sik­tet. «Ufri­vil­lig» og «en mål­vakt i be­ve­gel­se» var den gjeng­se opp­fat­ning blant pub­li­kum. Det men­te imid­ler­tid ikke dom­mer­pa­ret Vi­dar Lar­sen og Kim And­re Het­te som trakk fram det røde kor­te og send­te KIFS stor­sco­rer opp på tri­bu­nen. Av­gjø­rel­sen ble ikke tatt nå­dig opp i Gimle­hal­len der det var til­løp til pipe­kon­sert.

– Til og med mot­spil­ler­ne sy­nes det er pin­lig at det blir rødt kort, sa tri­bune­sli­te­ren, som men­te dom­mer­ne stod plas­sert slik at de ikke kun­ne se si­tua­sjo­nen.

Trå start et­ter pause

Med en av hjemme­la­gets mest pro­fi­ler­te spil­le­re på tri­bune­plass, sam­men med la­gets klei­ne sta­ti­stikk på 2. om­gan­ger imot seg, kun­ne kam­pen fort ha tatt en an­nen ven­ding.

Gjes­te­ne fra Hauge­sund åp­net sis­te­om­gan­gen med sco­ring, KIF svar­te, og slik fort­sat­te det. Borte­la­get mak­tet å få en li­ten luke. Et­ter 13 mi­nut­ter og sco­ring av KIFS høyre­kant Ben­dik Hol­stad og stil­lin­gen 21-23 ble det en pe­rio­de på hele seks mi­nut­ter med mål­tør­ke, før sam­me Hol­stad igjen sat­te bal­len i mål.

Sør­len­din­ge­ne had­de i det hele tatt mye stol­pe ut, skudd uten­for el­ler keeper­mat. Gjes­te­ne der­imot, som sik­kert øns­ket å vise at de had­de mer å by på enn film­fes­ti­val og Sil­da­jazz, fort­sat­te å øke for­spran­get. Da det var ti mi­nut­ter igjen stem­te Hauge­sunds-sup­por­te­ne i med «Sei­er’n er vår». Det var for tid­lig.

For det er her, åtte mi­nut­ters spille­tid igjen og seks mål bak, at det sto­re vende­punk­tet kom. Der det tid­li­ge­re kun­ne ført til kol­lek­tiv men­tal kol­laps, vis­te det at mi­rak­le­nes tid ikke var for­bi an­ført av en teo­logi­stu­dent ved navn Sind­re Rosse­land Sør­li.

Mot­stan­der­la­get trod­de fort­satt de var på vin­ner­spo­ret og må ha opp­da­get snu­ope­ra­sjo­nen for seint. Fire mi­nut­ter igjen å spil­le, had­de de all ver­dens tid til å de­mon­stre­re tvers­over­spill, helt til pas­siv­teg­net kom og det ble pepet fra tri­bu­nen.

Tril­ler­av­slut­ning

Men Rosse­land Sør­li, Mat­hias Chris­ti­an­sen og Alek­san­der Hal­kjels­vik Aa­bel var for lengst «on fire» og ban­ket inn det ene må­let et­ter det and­re. Godt hjul­pet av en me­get god Si­men Ne­set mel­lom Kif-sten­ge­ne i kom­bo med åpent mål-stra­te­gi. Nå var det Kif-sup­por­te­nes tur til å jub­le. Rett før 29. spille­mi­nutt ut-

kamp­fak­ta

Kif-hauga­land Hånd­ball­klubb 29-28 (16-16)

dom­me­re: kif:

Vi­dar Lar­sen og Kim

And­re Het­te

● KIF: 1 x di­rek­te rødt, Hauga­land 2 x 2 min.

● Ti­homir Bal­tic, Stig Abra­ham­sen og Erik Wel­ha­ven Løche

● Alek­san­der H. Aa­bel (10 mål), Sind­re Rosse­land Sør­li (8), Mat­hias Chris­ti­an­sen (6), Ben­dik Hol­stad (2), Se­bas­ti­an Schultz Han­sen (2), Jo­han­n­es Jå­s­und (1), Si­men Ne­set, Er­lend År­stein Han­sen, Erik Sø­ren­sen, Adin Se­ho­vic, Chris­tof­fer Ry­der Lis­le­vand, Kris­ti­an Male­rød Lar­sen og Stian Nygaard Michael­sen.

Ro­bert­sen (9)

ut­vis­nin­ger: lag­le­de­re kif: Topp­sco­rer Hauga­land:

Jon lig­net Hal­kjels­vik Aa­bel til 28-28. Hauge­sund tok time out til in­gen nyt­te. Chris­ti­an­sen knal­let inn match­bal­len rett før slutt­sig­na­let.

– Det er en første­om­gang der vi ikke får i gang for­svars­spil­let og vi har en lei smak i mun­nen til pause. Men et­ter en pe­rio­de med mye stang ut og med en keeper som red­der, snur vi spil­let. I ste­det for å knek­ke sam­men, pusher vi hver­and­re. Og det var vel­dig gøy å høre pub­li­kum, de var med på snu­ope­ra­sjo­nen. Det set­ter vis stor pris på, strål­te Sind­re Rosse­land Sør­li, KIFS bes­te med åtte sco­rin­ger og drøsse­vis av as­sis­ter.

Ikke like for­nøyd var borte­la­gets topp­sco­rer med ni nett­kjen- nin­ger, høyre­kant Jon Ro­bert­sen, som ble kå­ret til Hauga­lands bes­te spil­ler.

– For­ban­na surr når vi le­der så mye. Det skal ikke skje, men det skjer, sa 18-årin­gen.

– Man­ge takk til bak­spil­le­re som spil­te inn. De får til bra flyt og gjør gode vur­de­rin­ger på om de skal sky­te selv el­ler spil­le inn, sa en for­nøyd Alek­san­der Hal­kjels­vik Aa­bel, topp­sco­rer med ti mål.

Å ta ut keeper ut­over i 2. om­gang, gjor­de sitt til at hjemme­la­get klar­te å hen­te inn noe av for­spran­get. Sam­ti­dig stod mål­vakt Si­men Ne­set, som fikk mye spille­tid, en me­get god kamp og le­ver­te fle­re klasse­red­nin­ger.

For­nøyd keeper

– For­sva­ret står bra slik at jeg får til fle­re gode red­nin­ger, de vik­tigs­te, sa en smi­len­de sis­te­skan­se, som kos­te seg i mål med stem­nin­gen på tri­bu­nen og syn­tes det var stas at så man­ge kom.

Like for­nøyd var Kif-tre­ner Ti­homir Bal­tic som men­te sis­te kamp vis­te at det er mye å hen­te på å for­bed­re for­svars­spil­let og inn­sats.

– Sei­e­ren er til stor mo­ti­va­sjon for la­get og in­spi­ra­sjon for nes­te se­song, sa han.

Et­ter sis­te se­rie­kamp se­son­gen 2016/17 end­te KIF på 7. plass med 21 po­eng, med lør­da­gens ri­val Hauga­land hakk i hæl, tre po­eng bak. Nøt­ter­øy Håndball og Sand­nes ryk­ker opp i eli­te, mens Sande­fjord Håndball skal spil­le kva­lik.

FOTO: INGER M. WITTEVEEN

Kif-ju­bel i Gar­de­ro­ben et­ter lør­da­gens sei­er. Se­bas­ti­an Schultz Han­sen (f.v.), Stig Abra­ham­sen (lag­le­der), Jo­han­n­es Jå­s­und (bak Abra­ham­sen), Ti­homir Bal­tić (tre­ner) og søn­nen And­rej, Sind­re Rosse­land Sør­li på kne, Mat­hias Chris­ti­an­sen, Ben­dik Hol­stad, Erik Wel­ha­ven Løchen (lag­le­der, mel­lom Chris­ti­an­sen og Hol­stad), Si­men Går­den Aanje­sen (bak Hol­stad), Si­men Ne­set (bak Rosse­land Sør­li), Stian Nygaard Michael­sen (bak Ne­set), Chris­tof­fer Ry­der Lis­le­vand, Kris­ti­an Mølle­rød Lar­sen, Alek­san­der Hal­kjels­vik Aa­bel, Erik Sø­ren­sen (bak Hal­kjels­vik Aa­bel), Adin Se­ho­vic og Er­lend År­stein Han­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.