ØIF Aren­dal til semi­fi­na­len

Faedrelandsvennen - - SPORT - BJØRN-GUNNAR BRUUN HAN­SEN, for ØIF Aren­dal

Ju­be­len stod i ta­ket i Spare­ban­ken Sør Amfi da ØIF Aren­dal en­de­lig tok seg vi­de­re til semi­fi­na­le i slutt­spil­let.

Fyl­lin­gen­ber­gen ble sendt hjem med sif­re­ne 30-25 i den tred­je og av­gjø­ren­de kvart­fi­na­len.

Fore­gå­en­de to se­son­ger har det blitt rask exit i slutt­spil­let. Som se­rie­mes­ter ble ØIF Aren­dal slått ut i kvart­fi­na­len både i 2014/2015 og 2015/2016. Og det var vir­ke­lig ikke vans­ke­lig å se på Øif-gut­ta et­ter kam­pen at det­te be­tyd­de mye for sør­lands­la­get. Hele la­get jub­let da slutt­sig­na­let gikk.

Og nær sagt som van­lig så svin­ger det i kam­pe­ne mel­lom ØIF Aren­dal og Fyl­lin­gen­ber­gen. I den førs­te hjemme­kam­pen som ØIF tap­te, le­det la­get med sju mål en pe­rio­de ut i and­re om­gang. Men tap­te alt­så al­li­ke­vel. I borte­kam­pen i Ber­gen, var Fyl­lin­gen­ber­gen foran med fem mål. Al­li­ke­vel var det ØIF Aren­dal som kun­ne jub­le over sei­er da kam­pen var slutt.

I lør­da­gens opp­gjør le­det Fyl­lin­gen­ber­gen med fire mål i førs­te om­gang. Men det var alt­så hjemme­la­get som le­det da det gjaldt som mest, da dom­mer­ne blås­te av kam­pen. Der­med blir det semi­fi­na­le i Spare­ban­ken Sør Amfi.

Ei­rik Heia Pe­der­sen som spil­ler med en vond skul­der, ble med sine fire sco­rin­ger kå­ret til ba­nens bes­te spil­ler. Høyst im­po­ne­ren­de med tan­ke på at han har en skul­der som er ska­det og «nes­ten ikke vir­ker».

PS! ØIF Aren­dal mø­ter Bodø i semi­fi­na­len, og førs­te kamp blir spilt i Aren­dal 19. april.

FOTO: JAN ES­PEN THORVILDSEN

Ei­nar Hrafns­son i skud­det i lør­da­gens kamp i Spare­ban­ken Sør Amfi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.