197 straf­fe­de sendt ut

541 per­soner ble sendt ut av Nor­ge med tvang i mars. En tre­del av dis­se var ilagt en el­ler fle­re straffe­re­ak­sjo­ner.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Av de 197 straf­fe­de per­sone­ne Po­li­ti­ets ut­len­dings­en­het (PU) trans­por­ter­te ut av lan­det i for­ri­ge må­ned, had­de 24 pro­sent ru­mensk stats­bor­ger­skap. 15 pro­sent var fra Po­len, mens 11 pro­sent var li­tau­e­re. Alle de tvangs­re­tur­ner­te ru­me­ner­ne, po­lak­ke­ne og li­tau­er­ne var straf­fet, vi­ser tall fra PU.

Hit­til i år er 1.418 per­soner trans­por­tert ut av lan­det med tvang, 594 fær­re enn på sam­me tid i fjor. Av dis­se var 128 fra Ro­ma­nia, 116 var af­ghans­ke stats­bor­ge­re, 111 fra Al­ba­nia, 88 fra Po­len og 77 fra Irak.

I mars ble 26 mindre­åri­ge uttrans­por­tert, alle sam­men med fa­mi­lie. To­talt er 69 mindre­åri­ge tvangs­re­tur­nert i lø­pet av årets tre førs­te må­ne­der.

10.000 SKUL­LE VÆRT UTE

Sam­ti­dig er det svært man­ge som skul­le vært sendt ut av Nor­ge, men som ikke har for­latt lan­det in­nen fris­ten, iføl­ge PU. Det drei­er det seg om rundt 10.000 per­soner.

– Blant de 10.000 med over­sit­tet ut­reise­frist er det snakk om asyl, bort- og ut­vis­ning og Dub­lin-sa­ker. Noen av sa­ke­ne strek­ker seg til­ba­ke over 25 år i tid, og vi an­tar at man­ge har for­latt lan­det uten å gi be­skjed til nors­ke myn­dig­he­ter, opp­ly­ser PU til P4.

– Det­te kan være far­li­ge per­soner, sier Fa­bi­an Stang (H), stats­sek­re­tær for inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­mi­nis­ter Syl­vi List­haug (Frp), i en kommentar til ra­dio­ka­na­len.

– Det er klart at når man le­ver et uof­fi­si­elt liv uten mu­lig­het til å ta lov­lig ar­beid, få bo­lig el­ler ha et so­si­alt nett­verk, så øker sik­kert ri­si­ko­en for at man kan begå kri­mi­nel­le hand­lin­ger, sier Stang.

UTEN LOV­LIG OPP­HOLD

Mens PU har an­sva­ret for re­tur av per­soner uten lov­lig opp­hold, er det Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI) som har an­sva­ret for as­sis­tert re­tur.

PU sen­der ut per­soner som har søkt om be­skyt­tel­se i Nor­ge og som har fått en­de­lig av­slag på en asyl­søk­nad som er rea­li­tets­be­hand­let. Det­te gjel­der også per­soner som har et ut­vis­nings­ved­tak.

PU uttrans­por­te­rer også per­soner som ikke har lov­lig opp­hold etter den så­kal­te Dub­lin-av­ta­len, som re­gu­le­rer hvil­ket Eu-land som skal be­hand­le asyl­søk­na­den. PU uttrans­por­te­rer også bort­vis­te per­soner, men dis­se har ikke inn­reise­for­bud.

Til sist har PU an­sva­ret for å sen­de ut ut­vis­te per­soner som ikke har søkt om asyl el­ler om­fat­tes av Dub­lin-av­ta­len. De fles­te her ut­vi­ses på bak­grunn av en straffe­re­ak­sjon og får et tids­be­gren­set inn­reise­for­bud.

ARKIVFOTO: NTB SCANPIX

541 per­soner ble sendt ut av Nor­ge med tvang i mars. Det står er enda tu­sen­vis på lis­ter lis­ter over per­soner som skul­le ha ha for­latt lan­det, men som ikke har gjort det in­nen fris­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.