Pu­tin kre­ver Fn-grans­king

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Mosk­va vil kre­ve at FN etter­fors­ker for­ri­ge ukes an­grep med kje­mis­ke vå­pen i Sy­ria, sier Russ­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin.

Pu­tin be­skri­ver hen­del­sen som en pro­vo­ka­sjon fra opp­rø­rer­ne, og sier rus­sis­ke etter­ret­nings­opp­lys­nin­ger ty­der på at sli­ke an­grep har blitt plan­lagt i and­re de­ler av Sy­ria, in­klu­dert i ho­ved­sta­den Da­mas­kus. Sam­ti­dig hev­der Russ­land at det sy­ris­ke re­gi­met er vil­lig til å la eks­per­ter un­der­sø­ke mi­li­tær­ba­sen sin for spor av kje­mis­ke vå­pen. USA gjen­nom­før­te for­ri­ge uke et rakettangrep mot en sy­risk mi­li­tær­base de me­ner var an­svar­lig for det kje­mis­ke an­gre­pet på opp­rørs­kon­trol­ler­te Khan Sheik­houn der over 80 men­nes­ker ble drept.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.