– Gru­som­me tall for ho­tel­le­ne i Kris­tian­sand

I fe­bru­ar 2014 had­de Kris­tian­sand-ho­tel­le­ne lo­sji­inn­tek­ter på 19,2 mil­lio­ner. I fe­bru­ar i år falt de sam­me inn­tek­te­ne til 12,7 mil­lio­ner, de la­ves­te på ti år.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

«Fe­bru­ar ble en va­riert må­ned. Fan­tas­tis­ke tall for ho­tel­le­ne i Tromsø, som ald­ri har opp­levd ma­ken i fe­bru­ar. Gru­som­me tall for ho­tel­le­ne i Kris­tian­sand som ald­ri har opp­levd så sva­ke tall i fe­bru­ar», skri­ver Nor­dic Ho­tel Con­sul­ting i sin mar­keds­rap­port for fe­bru­ar.

Kon­su­lent­sel­ska­pet le­ve­rer må­ned­lig mar­keds­rap­por­ter for ho­tell­bran­sjen i Nor­ge, og kal­ler i sin sis­te rap­port Kris­tian­sand for «pro­blem­bar­na blant de sto­re by­ene».

– Det er jo litt tab­lo­id vink­let, men ser du på ran­ge­rin­ge­ne vi har av de ni størs­te ho­tell­de­sti­na­sjo­ne­ne i lan­det, hav­ner Kris­tian­sand ne­derst i alle tre ka­te­go­ri­ene vi hen­ter sta­ti­stikk på: gjen­nom­snitt­lig rom­pris (ADR), om­set­ning pr. til­gjen­ge­li­ge rom (Re­vPAR) og be­leggs­pro­sent. For de to sis­te ka­te­go­ri­ene har også Kris­tian­sand den størs­te ned­gan­gen fra året før, sier se­nior­kon­su­lent Olaf Vangstein til Fædre­lands­ven­nen.

Det sam­me bil­de gjel­der også når man ser ja­nu­ar og fe­bru­ar un­der ett.

– DÅR­LIGS­TE På TI år

Om­set­ning pr. til­gjen­ge­li­ge rom, som er den mest bruk­te in­di­ka­to­ren i bran­sjen, var høy­est i Trom- sø med 909 kro­ner og la­vest i Kris­tian­sand med 281 kro­ner.

– Da har du ikke mye igjen når du skal be­ta­le leie, løn­nin­ger, og and­re drifts­kost­na­der, og helst sit­te igjen med noe i etter­kant, på­pe­ker Vangstein.

– At det går dår­lig i fe­bru­ar her sør er vel ikke så far­lig så len­ge som­mer­en blir bra?

– Det er fort­satt den dår­ligs­te fe­bru­ar for ho­tel­le­ne de ti sis­te åre­ne. Sei­nest i 2014 var be­leg­get på 55,2 pro­sent og an­tall ut­lei­de rom i snitt på 905. I år had­de be­leg­get falt til 38,8 pro­sent og an­tall ut­lei­de rom til 624. Så selv om det tar seg opp til som­mer­en, er spørs­må­let om det blir godt nok, sier Vangstein.

OLJESMELL

Ho­tell­di­rek­tør Eind­ri­de Lau­rit­zen hos Cla­rion Ho­tel Ernst sier tal­le­ne vi­ser at det er et tøft ho­tell­mar­ked i Kris­tian­sand.

– Vi er, som i Stav­an­ger, også ram­met av ol­je­ned­tu­ren. Når det kom­mer på top­pen av et mar­ked som ikke var spe­si­elt bra i ut­gangs­punk­tet, hjel­per det jo ikke, sier Lau­rit­zen.

Noe sta­ti­stik­ken også be­kref­ter med en ty­de­lig ned­gang for Kris­tian­sand-ho­tel­le­ne fra 2014 til 2015.

Lau­rit­zen vi­ser til at ho­tell­mar­ke­det i byen er di­men­sjo­nert for fe­rie­tra­fik­ken på som­mer­en, og at det­te da slår ut i om­set­ning pr. til­gjen­ge­li­ge rom (RE­VPAR) i lav­se­son­gen, da det blir man­ge rom å de­le en la­ve­re om­set­ning på.

– Selv om vi på Ernst også har mer­ket ned­gan­gen, har vi klart oss gans­ke greit i og med at vi er et fore­truk­ket ho­tell. Men skul­le ned­tu­ren fort­set­te, er jeg opp­rik­tig talt be­kym­ret for bran­sjen ge­ne­relt, sier ho­tell­di­rek­tø­ren.

TROR På KJEMPESOMMER

Pro­gno­se­ne for som­mer­en lig­ger på nivå med tid­li­ge­re år.

– Vi sat­ser på en kjempesommer i år igjen, og tror på en øk­ning i for­hold til som­mer­en 2016. Kris­tian­sand har vært godt be­søkt de sis­te åre­ne, og man­ge gjes­ter kom­mer til­ba­ke igjen, sier Lau­rit­zen.

– Det kom­mer vel mye an på væ­ret?

– Ikke så mye. Er det dår­lig vær i Nor­ge, er det stort sett all­tid bed­re i Kris­tian­sand, hum­rer ho­tell­di­rek­tø­ren.

ARKIVFOTO: AN­DERS MARTINSEN

Ho­tell­bran­sjen i Kris­tian­sand har hatt en tøff start på året, vi­ser fersk sta­ti­stikk. Olje­kri­sa får en stor del av skyl­da.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ho­tell­di­rek­tør Eind­ri­de Lau­rit­zen, Cla­rion Ho­tel Ernst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.