Trans­port­ar­bei­de­re vil dis­ku­te­re ter­ror-til­tak

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Norsk Trans­port­ar­bei­der­for­bund ser på til­tak som kan hind­re kap­ring av tun­ge kjøre­tøy.

For­ri­ge fre­dag ble en laste­bil kap­ret og kjørt inn i en folke­meng­de i Stock­holm. Fire per­soner er døde etter an­gre­pet, og 15 per­soner er skadd. Også i Nice, Ber­lin og Lon­don har det vært lig­nen­de an­grep de sis­te åre­ne.

For­bunds­le­der i Norsk Trans­port­ar­bei­der­for­bund, Lars John­sen, sier til P4 at de vil dis­ku­te­re til­tak for å hind­re kap­rin­ger av tun­ge kjøre­tøy, si­den de fryk­ter at sli­ke an­grep også kan skje i Nor­ge.

– Det fin­nes tek­no­lo­gi som kan gjø­re det vans­ke­li­ge­re å kap­re dis­se kjøre­tøy­ene. Kode­sper­re er en mu­lig­het, men det vil tro­lig føre til se­ne­re le­ve­ran­ser i trans­port­næ­rin­gen. En an­nen løsning kun­ne vært en tek­no­lo­gi som kun­ne sper­re driv­stoff­til­gan­gen uten­fra, sier John­sen.

Han sier de bør gjø­re det som er prak­tisk mu­lig å gjø­re, men at man ald­ri kan gar­de­re seg hund­re pro­sent mot sli­ke hen­del­ser.

I Sve­ri­ge har lan­dets in­fra­struk­tur­mi­nis­ter An­na Jo­hans­son al­le­re­de kalt inn bran­sjen til et møte tors­dag for å dis­ku­te­re til­tak, iføl­ge Sve­ri­ges Ra­dio. I Nor­ge er det ennå ikke tatt ini­tia­tiv til noe lig­nen­de møte fra po­li­tisk hold, opp­ly­ser Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet over­for VG.

HAR INN­FØRT TIL­TAK

Den nors­ke av­de­lin­gen av det svens­ke re­no­va­sjons­kon­ser­net Ragn Sells har al­le­re­de inn­ført til­tak etter hen­del­sen i Stock­holm, skri­ver VG.

Sel­ska­pet har bedt sine sjå­fø­rer om å ikke for­la­te fø­rer­hu­set på bi­le­ne ube­vok­tet, som et mid­ler­ti­dig til­tak fram til de får eks­tra nøk­kel­sett. Når det skjer, kan kjøre­tøy­ene lå­ses fra ut­si­den mens mo­to­ren er i gang. Re­no­va­sjons­bi­ler må ha mo­to­ren i gang når søp­pe­let blir pres­set sam­men i laste­rom­met.

– Det­te var et helt na­tur­lig til­tak for å unn­gå at noe som det i Stock­holm skal skje, sier Ragn Sells’ di­rek­tør for kva­li­tet og mil­jø, Ceci­lie Lind, til avi­sen.

FORE­LAGT MU­LI­GE TIL­TAK

Nor­ges Laste­bil­ei­er-for­bund (NLF) i Nor­ge har blitt fore­lagt mu­li­ge til­tak, blant an­net at laste­bi­le­ne lå­ses auto­ma­tisk når sjå­fø­ren for­la­ter kjøre­tøy­et. Det­te skal gjø­re det vans­ke­li­ge­re å kap­re laste­bi­len, men NLF er kri­tis­ke, skri­ver Dag­bla­det.

– Med det kan sjå­fø­ren bli et ter­ror­mål. Vi an­ser ikke ter­ror som et laste­bil­pro­blem og me­ner det ikke er så mye som kan gjø­res, men sunn for­nuft – som å ikke la kjøre­tøy­et stå på tom­gang – er med­lem­me­ne våre be­viss­te på, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Stein In­ge Stø­len.

FOTO: MARKUS SCHREIBER

Fre­dag ble en laste­bil kap­ret og kjørt inn i en folke­meng­de i Stock­holm. Norsk Trans­port­ar­bei­der­for­bund øns­ker å dis­ku­te­re til­tak mot at det­te kan skje i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.