Hvem har an­svar for min psy­kis­ke helse?

Faedrelandsvennen - - MENING -

I Fædre­lands­ven­nen 7. og 8. april skri­ves det mye om ung psy­kisk helse.

●● Man­ge unge sli­ter med psy­kis­ke pro­ble­mer, og vi vet alle at dis­se for­svin­ner ikke over nat­ta. Pro­ble­me­ne tar vi med oss vi­de­re og inn i stu­die­ti­den. Jeg er stu­dent og er en del av en grup­pe som lett fal­ler mel­lom sto­le­ne. For hvem har egent­lig an­svar for min psy­kis­ke helse?

Jeg er i en si­tua­sjon hvor alt er nytt. Jeg har flyt­tet hjemme­fra, jeg kjen­ner in­gen, stu­die­hver­da­gen min er mind­re struk­tu­rert, jeg har alt for mye fri­tid til dis­po­si­sjon og jeg fø­ler meg en­som for­di jeg ikke hø­rer hjem­me i den­ne nye til­væ­rel­sen. Det­te, på top­pen av pro­ble­me­ne jeg har med meg fra ung­doms­ti­den, blir for mye. Jeg tren­ger hjelp.

Sta­ten hen­vi­ser meg til kom­mu­nen, som igjen hen­vi­ser meg til helse­tje­nes­ten i re­gi av Stu­dent­sam­skip­na­den i Ag­der (SIA Helse). I dia­log med kom­mu­nen er det ty­de­lig at de er skep-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.