– Li­vet had­de vært et ma­re­ritt uten mu­sik­ken

Å leve med Tourettes syndrom byr på man­ge ut­ford­rin­ger. Hel­dig­vis har Alex Grieg (21) mu­sik­ken å lene seg på.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– Mu­sik­ken hjel­per meg gjen­nom li­vet. Den er som en venn for meg, som til ti­der over­sty­rer Tourettes syn­dro­met, sier låt­skri­ver og ar­tist Alex Grieg til Fædre­lands­ven­nen.

Etter påske slipper den Kris­tian­sand-ba­ser­te Oslo-ar­tis­ten sin tred­je sin­gel «Stan­ding In The Light», som hand­ler om det å være be­tatt av en per­son som ikke gir noe til­ba­ke.

– KAN VÆRE FRUSTRERENDE

Norsk Touret­te Fore­ning (NTF) be­skri­ver syn­dro­met som « en ar­ve­lig, nevro­bio­lo­gisk til­stand som be­står av gjen­tat­te, ufri­vil­li­ge be­ve­gel­ser og ukon­trol­ler­ba­re ly­der som kal­les tics ».

Men i Grieg sitt til­fel­le hand­ler det om det han selv om­ta­ler som «inn­ven­dig tourettes».

– Jeg har ikke tourettes ver­balt, men inni meg. Det førs­te som skjer er at jeg fø­ler meg uro­lig. Der­et­ter fø­les det ut som det er noe som pres­ser på inn­ven­dig, og det er noe som må ut. Det blir etter­hvert mer og mer tanke­kjør, og jeg vet ikke helt hvor jeg skal gjø­re av meg. Det kan være vel­dig frustrerende, men det gjel­der å prø­ve å få tan­ke­ne over på and­re ting.

NTF an­tar at rundt rundt 0,5 til 1,5 pro­sent av Nor­ges be­folk­ning har en va­ri­ant av syn­dro­met. Hel­dig­vis for Grieg sin del har han med åre­ne lært seg å kon­trol­le­re dia­gno­sen til en viss grad.

– Det kan være alt fra å gå en tur til å ta en dusj, el­ler det å bare være aktiv og gjø­re noe som roer ned tan­ke­ne.

Og det som uten tvil roer Grieg mest ned når han fø­ler seg uvel, det er å være krea­tiv i stu­dio.

– Når jeg job­ber med mu­sikk, mer­ker jeg fort­satt at jeg har tourettes, men jeg le­ver meg så mye inn i li­den­ska­pen at tan­ke­ne flyt­tes et an­net sted. Mu­sik­ken er noe jeg kan støt­te meg til uan­sett. Den gjør meg glad, uan­sett om jeg er sint el­ler lei meg den da­gen. Jeg tror at li­vet mitt had­de vært et ma­re­ritt uten mu­sik­ken.

KRE­VEN­DE SO­SI­ALT

Grieg sier vi­de­re at han ofte fø­ler seg mer kom­for­ta­bel når han job­ber med mu­sik­ken i tryg­ge om­gi­vel­ser i stu­dio, sam­men­lig­net med fle­re so­sia­le si­tua­sjo­ner hvor det er fle­re per­soner til ste­de.

– I so­sia­le sam­men­hen­ger kan jeg føle meg stres­set, spe­si­elt hvis det er mer enn 10 til 15 per­soner i rom­met. Det er litt sånn at jeg fø­ler at jeg må gjø­re noe for å bli god­tatt. Jeg må være mer enn det jeg er. Ek­sem­pel­vis stres­ser jeg med at jeg må kjø­pe inn ting om jeg skal på be­søk til noen. Strek­ker jeg ikke godt nok til? Sli­ke tan­ker kan duk­ke opp.

– Noen av ven­ne­ne mi­ne har i pe­rio­der unn­gått meg litt, og jeg kan skjøn­ne det for­di tourettes kan være vans­ke­lig, både for meg og de rundt meg. Noen gan­ger er de redd for at noe skal skje.

DRØM­MER OM VG-LISTA

Frem­over hå­per Grieg at lå­ten «Stan­ding in the light» skal løf­te kar­rie­ren til et høy­ere nivå.

– Nå har jeg sendt lå­ten til både So­ny og Uni­ver­sal Mu­sic, så det blir spen­nen­de å høre hva de sy­nes. Å lan­de en plate­kon­trakt had­de jo vært utro­lig gøy.

– Hva er må­let ditt med mu­sik­ken?

– Jeg dri­ver ikke med mu­sikk for å bli rik en dag. Men det hand- ler om at jeg vil at folk skal kjen­ne seg igjen i teks­te­ne mi­ne. Men jeg må også inn­røm­me at det had­de vært utro­lig kult å fram­ført lå­te­ne mi­ne på Vg-lista en dag.

– Det vik­tigs­te hvis man har tourettes og en li­den­skap i li­vet, er å ald­ri gi opp, selv om det til ti­der kan bli vel­dig vans­ke­lig. Man må bare fort­set­te og gjø­re det man bren­ner for, av­slut­ter Grieg.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Joa­chim Alex­an­der Grieg, som går un­der ar­tist­nav­net Alex Grieg, er åpen om hvor­dan det er å leve med tourettes syndrom. Etter påske slipper han sin tred­je sin­gel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.