Når føt­te­ne hand­ler på egen­hånd

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TORBORG IGLAND

BILDEBOK «Jør­gens hen­der og føt­ter»

To­re Tho­mas­sen Por­tal

Her­lig ab­surd om egen­rå­di­ge hen­der og føt­ter.

Sprø il­lust­ra­sjo­ner og en kul idé om et par føt­ter som slett ikke vil lyst­re tan­ken, men tar av­sted på egen­hånd, har re­sul­tert i den fine bilde­boka «Jør­gens hen­der og føt­ter».

To­re Tho­mas­sen kom­mer fra Bir­ke­nes og er først og fremst kjent som kom­po­nist og mu­si­ker, gjer­ne med teks­ter med re­li­giøst inn­hold. Men han har også skre­vet fle­re bø­ker. Det er ikke førs­te gang Tho­mas­sen sam­ar­bei­der med il­lust­ra­tør Bon Tom­me. Og selv om boka ikke er uten svak­he­ter, er det lett å fal­le for re­sul­ta­tet.

Jør­gen sit­ter helt stil­le og bare ser på hen­de­ne sine. «Jeg er sje­fen, hen­de­ne kan ikke be­stem­me selv», ten­ker Jør­gen. Så be­gyn­ner tan­ke­ne å vand­re. For hvor­dan vil­le det egent­lig gå om hen­de­ne el­ler bei­na kun­ne gjø­re som de vil­le og res­ten av krop­pen bare måt­te føl­ge med?

Rett som det er be­gyn­ner Jør­gen å eks­pe­ri­men­te­re med nett­opp den tan­ken. Bei­na hans tar ham med ut i gata og inn til byen, inn i ban­ken og ned i bank­hvel­vet. Han skjøn­ner at det­te kan gå helt galt og ro­per til bei­na at de skal stan­se. Men bei­na stop­per ikke.

Vi aner et kli­maks, vi lu­rer på hva som skal skje. Vil Jør­gens hen­der ta pen­ger, vil han fin­ne på noe tull? Dess­ver­re skjer det in­gen­ting. Og når Jør­gen til slutt for­tvi­let ro­per til bei­na og ar­me­ne sine «Hei, hva har dere gjort», så får han ikke noe svar. Og det er jo ikke så rart. For tu­ren har ikke hatt noen kon­se­kven­ser.

Tross det­te: Det er ikke vans­ke­lig å fal­le for To­re Tho­mas­sens per­spek­tiv, det er ut­fors­ken­de og med glimt i øyet.

Il­lust­ra­sjo­ne­ne til Bon Tom­me er dess­uten spre­ke og fa­sci­ne­ren­de, nai­vis­tis­ke i sti­len, med ster­ke far­ger og mor­som­me de­tal­jer. Tom­me trek­ker og drar i mo­ti­ve­ne, noe som un­der­stre­ker yt­ter­li­ge­re Jør­gens man­gel på kon­troll.

«Jør­gens hen­der og føt­ter» er rett og slett blitt en hyl­lest til fan­ta­si­en og en lek med tan­ken. Og det er ikke li­te bare det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.