Glit­ren­de krim­de­but

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EVA MYKLE­BUST

KRIM «Farts­blind»

Caro­lina Neurath Vig­mo­stad & Bjør­ke

Den svens­ke øko­nomi­jour­na­lis­ten Caro­lina Neurath har skre­vet sin førs­te kri­mi­nal­ro­man. Det er sær­de­les vel­lyk­ket.

Hvem skul­le tro at en bank­kon­kurs kan skild­res med så mye spen­ning og ner­ve? Men det er nett­opp det Caro­lina Neurath pres­te­rer med sin krim­de­but, «Farts­blind».

I de­sem­ber 2013 får øko­nomi­jour- na­lis­ten Bea­t­rice Far­kas ny­he­ten om at en mann fra kon­kurs­ram­me­de Stock­holms­ban­ken har falt fra en bal­kong. Så skrus ti­den noen må­ne­der til­ba­ke, til da Far­kas først be­gyn­te å gra­ve dy­pe­re i ure­gel­mes­sig­he­te­ne i ban­ken. Det skal vise seg å bli en av Sve­ri­ge størs­te bank­skan­da­ler.

Det enes­te lik­hets­trek­ket med den tra­di­sjo­nel­le krims­jan­ge­ren er jour­na­list­for­fat­te­ren som har en på­ståe­lig og emi­nent jour­na­list som ho­ved­per­son. Men her er det ikke se­rie­mor­de­re som skal fan­ges, el­ler et mord i en idyl­lisk svensk lands­by som skal lø­ses. Caro­lina Neurath byg­ger opp spen­nin­gen rundt for­an­led­nin­gen til en bank­kon­kurs. Og ja, noen dør, men det er spil­ler egent­lig en gans­ke li­ten rol­le i ro­ma­nen.

Det spen­nin­gen er byg­get opp rundt, er de used­van­lig usym­pa­tis­ke og rike men­ne­ne med makt hun skild­rer. Det er de veks­len­de per­spek­ti­ve­ne mel­lom le­der­ne på top­pen, stre­ber­ne ned­over i hie­rar­ki­et og Far­kas som sak­te, men sik­kert nøs­ter opp i ure­gel­mes­sig­he­te­ne i ban­ken.

En av banktop­pe­ne sier føl­ge­ne i ro­ma­nen: «Histo­ri­en vi­ser at inn­fly­tel­ses­rike di­rek­tø­rer plei­er å kla­re seg. Det er det som skil­ler oss med makt fra dere uten makt». Det sier også litt om hvor langt noen er vil­li­ge til å gå for å be­hol­de sin makt og po­si­sjon.

Det er ty­de­lig at Neurath har kunn­skap om mil­jø­et hun skild­rer. Og selv om det blir mye tek­nisk sjar­gong, kla­rer hun å be­gren­se det slik at det hele blir tro­ver­dig, men ald­ri kje­de­lig.

Det­te er rett og slett vel­dig im­po­ne­ren­de av en de­bu­tant. En av de bes­te kri­mi­nal­ro­ma­ne­ne jeg har lest på len­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.