QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. I hvil­ken mu­si­kal mø­ter du Eli­za Doo­litt­le og pro­fes­sor Higgins?

2. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Israel?

3. Hvem lå 6 uker på top­pen av Vg-lista med ”It’s Now or Ne­ver” på 1960-tal­let?

4. Hvil­ket en­gelsk fot­ballag spil­ler hjem­me på City of Man­ches­ter sta­di­um?

5. Hva het rom­fer­gen som eks­plo­der­te på vei til­ba­ke til jor­da 1. fe­bru­ar 2003?

6. Hva be­tyr ut­tryk­ket ”fin de siècle”?

7. Hvil­ken norsk ko­mi­ker og rocke­mu­si­ker de­bu­ter­te med sin­ge­len ”Dra te hælve­te” i 1981?

8. Hvil­ken norsk na­sjo­nal­sang-kom­po­nist døde av tu­ber­ku­lo­se i Ber­lin, bare 23 år gam­mel, i 1866?

9. Hva er bredde­gra­den ved ekva­tor?

10. Hoved­fly­plas­sen til fly­sel­ska­pet Cor­sa­ir he­ter Or­ly, i hvil­ket land hø­rer det­te fly­sel­ska­pet hjem­me?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.