– Føl­tes som alt falt i ho­det på meg

Faedrelandsvennen - - SPORT - RON HENNING SUNDVOR

Si­den i fjor som­mer LarsJør­gen Salve­sen har job­bet hardt for å bli Starts mål­ma­skin. Der­for var det knall­tøft å få be­skje­den om at en lei me­nisk­ska­de set­ter ham uten­for hele se­son­gen.

Man­ge had­de tro på at 21-årin­gen kun­ne bli topp­sco­rer i første­di­vi­sjon i år.

– Jeg har job­bet for den­ne se­son­gen helt si­den i som­mer, og så ry­ker alt på en tre­ning. Da jeg fikk vite at jeg var ute hele se­son­gen føl­tes det som at alt falt i ho­det på meg, og jeg viss­te ikke hvor jeg skul­le gjø­re av meg, for­tel­ler han da­gen etter at han fikk den tun­ge ny­he­ten.

Selv etter en natts søvn kla­rer ikke spis­sen å set­te ord på fø­lel­se­ne.

– Det er enda like tungt som i går. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. I går slap­pet jeg av sam­men med kjæ­res­ten min og bare så ut i luf­ta, egent­lig. Nå tren­ger jeg et par da­ger på å kom­me over den størs­te skuf­fel­sen, sier en ty­de­lig opp­gitt Salve­sen.

– NEI, NEI. IKKE Nå!

Salve­sen for­tel­ler at han avan­ser­te med bal­len i høy fart med noen rundt seg. Han mis­tet litt kon­troll på bal­len og vrid­de på over­krop­pen for å få over­blikk og satt fo­ten ned. Da skjed­de det.

– Jeg hør­te to knekk og mer­ket at noe var galt. Jeg tenk­te «Nei, nei. Ikke nå. Jeg kan ikke bli ska­det den­ne se­son­gen», for­tel­ler han.

Det var ikke vans­ke­lig å se at si­tua­sjo­nen var al­vor­lig med en gang. Skri­ke­ne til Salve­sen og re­ak­sjo­ne­ne til spil­ler­ne rundt for­tal­te at det­te ikke bare var en li­ten smell.

– Fy­sio­te­ra­peut Jør­gen Rost­rup sier han bare har hørt meg skri­ke så høyt en gang før, og det var da jeg øde­la al­bu­en. Da var jeg også ute i ca. ett år, sier Salve­sen.

FÆL VENTETID

Selv om smel­len skjed­de på tors­dag måt­te kris­tian­san­de- ren ven­te helt til man­dag på å få svar på hvor al­vor­lig det var. Den vente­tida var nes­ten ver­re enn å få vite at han mis­ter hele se­son­gen.

– Det ver­ste var å gå og ven­te på å få vite noe. Jeg viss­te jo ikke helt hva jeg skul­le ten­ke. Jeg sa jeg vil­le vite bes­te og ver­ste mu­li­ge ut­fall, så fikk jeg ta det som po­si­tivt om jeg kun­ne spil­le den­ne se­son­gen. Slik ble det jo ikke, men det var jeg for­be­redt på, sier Salve­sen skuf­fet.

– Det er bare trist. Men vi skal få Lars-jør­gen til­ba­ke. Først blir det ope­ra­sjon. Den kan først skje etter he­vel­sen har lagt seg. For Las­se Si­gurdsen, som had­de sam­me ska­de, så gikk det åtte uker, sa medi­sinsk an­svar­lig Jør­gen Rost­rup til Starts nett­si­der i går.

MAS­SE STØT­TE

21-årin­gen sier han har mot­tatt mye støt­te etter ny­he­ten ble slup­pet i man­dag. Også opp­rykks­ri­val Jervs tre­ner Ar­ne Sand­stø kom med en støtte­er­klæ­ring på Twit­ter.

– Det var vel­dig over­ras­ken­de, det var jeg ikke for­be­redt på. Jeg har fått mye støt­te fra ven­ner, tid­li­ge­re lag­ka­me­ra­ter og så vi­de­re. Det be­tyr vel­dig mye for meg at så man­ge tror jeg vil kom­me sterkt til­ba­ke, sier han.

Nå ven­ter mang­fol­di­ge må­ne­der med opp­tre­ning for ung­gut­ten som sco­ret fire mål for Start i elite­se­ri­en i fjor. Det er han klar for.

– Jeg er vel­dig mo­ti­vert for å star­te opp­tre­nin­ga. Jeg føl­te jeg var vel­dig på gang, og at jeg har ut­vik­let meg vel­dig mye, spe­si­elt si­den Steinar Pe­der­sen kom. Nå vil jeg bare spil­le fot­ball så fort som mu­lig igjen, det er jo det jeg sy­nes er gøy. Så skal jeg kom­me ster­ke­re til­ba­ke, for­tel­ler han.

Salve­sen har fått fri ut påske­hel­ga, og skal bru­ke den til å slap­pe godt av på hyt­ta.

– Det blir skik­ke­lig hytte­stem­ning med ute­do og null strøm, så der skal jeg få slap­pet av. Men jeg går på kryk­ker, så det styk­ket de and­re må gå blir jeg kjørt på snø­scoo­ter, av­slut­ter han med en li­ten lat­ter.

ARKIVFOTO: NTB SCANPIX

Man­ge spåd­de Lars-jør­gen Salve­sen som topp­sco­rer i 1. di­vi­sjon i år. Det ble tungt for 21-årin­gen å få be­skje­den om at se­son­gen al­le­re­de er øde­lagt av en me­nisk­ska­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.