Fra å eie alt til å eie in­gen­ting

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Mag­ne Kristiansen og hans to kom­pan­jon­ger Svein Erik Hal­vor­sen og Vi­dar Rob­stad tok over ei­er­ska­pet til Start Sta­dion AS for en kro­ne da Rav­naas kas­tet kor­te­ne i de­sem­ber 2010.

Si­den trakk Hal­vor­sen og Rob­stad seg ut. Mag­ne Kristiansen be­holdt to tre­de­ler av ak­sje­ne. Klub­ben IK Start, gjen­nom sel­ska­pet Start Fot­ball AS, ei­de res­ten.

I 2013 gikk Start Sta­dion A/S kon­kurs kon­kurs etter å ha tapt en stor moms-sak knyt­tet til byg­gin­gen av are­na­en i 2006. Sju år etter inn­vi­el­sen av et sta­dion som Start skul­le eie selv, og som skul­le bli en bu­tikk med enorm inn­tje­ning for Start, ei­de klub­ben til­nær­met in­gen­ting av sta­dion.

– Selv­føl­ge­lig sy­nes jeg det er trist. Men jeg vil ikke kom­men­te­re noe mer enn det. Jeg er fer­dig med det. Dere har skre­vet nok om det, sa Ernst Rav­naas til Fædre­lands­ven­nen den gan­gen.

Si­den har han ikke vil­let ut­ta­le seg om ti­den i Start og om Sør Are­na.

Fædre­lands­ven­nen har gjen­tat­te gan­ger vært i kon­takt med Rav­naas. Han har bedt om å få til­sendt spørs­må­le­ne på mail. Dis­se har han ikke be­svart.

Hel­ler ikke Erik So­lér har øns­ket å ut­ta­le seg i sa­ken:

– Jeg fore­slår at du tar det­te med Ernst Rav­naas etter­som han var pri­mus mo­tor og styre­le­der for sta­dion­sel­ska­pet. Jeg har nok ikke så mye å bi­dra med der, skri­ver So­lér i en e-post.

Ti år etter at sta­dion ble byg­get, står det der fort­satt. I all sin prakt. Men snak­ker man om Sør Are­na, drei­er pra­ten seg fort over på kost­nads­slu­ket. Ban­ken har tapt sto­re sum­mer. Start har tapt sto­re sum­mer. Kris­tian­sand kom­mu­ne har også tapt at­skil­lig.

ARKIVFOTO

Erik So­lèr og Ernst Rav­naas var men­ne­ne med de sto­re vi­sjo­ne­ne for Start og sta­dion­ut­byg­gin­gen. De øns­ker ikke å ut­ta­le seg om sin rol­le i sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.