Ikke kon­kur­ran­se med bred­den

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Sta­dion kos­ter fort­satt enor­me sum­mer for Start. Rundt 20 pro­sent av om­set­nin­gen går til drift av are­na­en og be­ta­ling av leie.

– Jeg har sett det de åre­ne jeg har vært her, at den tar en stør­re del av kaka etter hvert som om­set­nin­gen har gått ned. Der­for har vi job­bet knall­hardt for å se hvor­dan vi kan løse det, sier Even Øgrey Brands­dal.

Han me­ner det også er vik­tig å hus­ke på at Sør Are­na er et bredde­an­legg. På lik lin­je med Sukke­vann og Ka­russ, me­ner han.

– Jeg tror ikke folk ten­ker på at det er full ak­ti­vi­tet her hver dag. Vi går ikke i kon­kur­ran­se med bred­den, sier han.

Ti år med Sør Are­na har vært ti år med al­ler flest ned­tu­rer. Sports­li­ge ned­tu­rer, øko­no­mis- ke ned­tu­rer – og alt har skjedd på et av nor­dens flot­tes­te fot­ball­an­legg.

Et sig­nal­bygg som står som et slag mo­nu­ment over hvor­dan pen­ge­ne tok full­sten­dig over­hånd på fot­bal­len fram mot ned­gan­gen rundt 2008. Men også et be­vis på at drøm­mer kan bli til vir­ke­lig- het i fot­bal­len.

For som Kai Erik­sen, man­nen som kjen­ner sta­dio­net bed­re enn noen and­re, sier:

– Jeg er stolt av are­na­en, og jeg er stolt av klub­ben. Den har stått i ti år, og blir i hvert fall stå­en­de i ti år til.

ARKIVFOTO: HÅ­VARD KARL­SEN

Di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal sier sta­dion­leie kos­ter Start dyrt. Han min­ner også om at sta­dion er et bredde­an­legg med full ak­ti­vi­tet hver dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.