– Be­las­tet kom­mu­nens øko­no­mi i li­ten grad

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Kris­tian­sand kom­mu­ne me­ner Sør Are­na ikke har vært den sto­re kost­na­den for skatte­be­ta­ler­ne.

Etter at Start Sta­dion AS gikk kon­kurs, fikk kom­mu­nen en av­ta­le med Spare­ban­ken Sør (som lån­gi­ver) og sik­ret seg 100% ei­er­skap til «sports­de­len» av Sør Are­na.

Sam­let har kom­mu­nen brukt rundt cir­ka 85 mil­lio­ner kro­ner på det­te.– Sam­men­lig­net med and­re idretts­an­legg (f.eks Aqua­ra­ma og Id­da) har fot­ball­an­leg­get be­las­tet kom­mu­nens øko­no­mi i li­ten grad. IK Start har gjen­nom lei­en i ho­ved­sak fi­nan­siert in­ves­te­rin­gen og lø­pen­de drifts­ut­gif­ter, sier Ter­je Fjellvang, øko­nomi­di- rek­tør i kom­mu­nen.

«Når det gjel­der fot­ball­an­leg­get dek­ker IK Start alle drifts­ut­gif­te­ne (klub­ben gis et til­skudd til å drif­te bredde­de­len) og gjen­nom hus­lei­en dek­kes ka­pi­tal­kost­na­de­ne i sin hel­het» het det i et brev fra kom­mu­nen, som svar på IK Starts fore­spør­sel om øko­no­misk støt­te i fjor.

– IK Start har si­den Sør Are­na sto fer­dig for 10 år si­den, i ho­ved­sak over­holdt for­plik­tel­se­ne over­for kom­mu­nen (både i for­hold til lån og leie). And­re par­ter har imid­ler­tid tapt mye på Starts sva­ke øko­no­mi. Ved at kom­mu­nen har kjøpt fot­ball­an­leg­get er kom­mu­nen eks­po­nert for ri­si­ko for tap der­som IK Start i frem­ti- den ikke kla­rer å hånd­te­re lei­en, skri­ver Fjellvang i en epost.

– Når man gjen­tar noe for ofte, så blir det fort en sann­het. Det har vært ut­sagn som at Start har hatt suge­rør i kom­mune­kas­sa, og at vi har fått så mye. Fak­ta er at Start ikke har fått pen­ger fra kom­mu­nen. Men de har en kom­mer­si­ell låne­av­ta­le med Start, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal i Start.

– Det er en di­rek­te usann­het at Start har fått pen­ger fra kom­mu­nen. Vi har fått re­duk­sjon i leie, men like­fullt har kom­mu­nen hatt nok til å dek­ke sine ren­ter og av­drag, leg­ger han til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.