Elst lag i Nor­ge

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HENRIK GILL henrik.gill@fvn.no

Man­dag 17. april spil­ler Vind­bjart se­son­gens førs­te kamp i andre­di­vi­sjon, borte mot Nar­do. Etter alle sole­mer­ker vil Da­ni­el Johansen ta en plass i midt­for­sva­ret til blå­trøy­ene.

– Jeg hå­per å ta en midt­stop­per­plass den­ne se­son­gen. Det er hard kamp om plas­sen, men jeg skal hvert fall gjø­re mitt for å over­be­vi­se Steinar (Skeie), sier Johansen.

Johansen de­bu­ter­te al­le­re­de som 14-åring på Vind­bjarts se­nior­lag i sep­tem­ber 2014. Han kom inn ti mi­nut­ter før slutt og sat­te inn det sis­te må­let på straf­fe, i en 6–2 sei­er over Birke­bei­ne­ren.

STYGG SKA­DE

Vei­en vi­de­re har vært krong­le­te for Moseid­moen-gut­ten, som fikk hele 2016-se­son­gen øde­lagt grun­net en stygg ska­de.

– Jeg røk hele mi­nis­ken den vin­te­ren, den ble rett og slett delt i to. Jeg var ute i 8 må­ne­der, sier han.

Johansen inn­røm­mer at det var tøft å få et stygt til­bake­fall etter å ha fått en så god start på Vind­bjart-kar­rie­ren.

– Det var jo helt klart tøft, og det tok litt mo­ti­va­sjon i be­gyn­nel­sen. Men jeg klar­te å hol­de det gå­en­de, og jeg fikk fo­ku­sert på ting jeg van­lig­vis ikke vil­le fått tid til. Jeg drev blant an­net med styrke­tre­ning en til to ti­mer hver dag, for­kla­rer han.

– HAR GJORT HAM BED­RE

Tre­ner Steinar Skeie er im­po­nert over hvor­dan un­gut­ten har tak­let den­ne pe­rio­den.

– Må­ten han har kjem­pet seg til­ba­ke fra ska­de på, vi­ser hvil­ken men­tal styr­ke han har. Det er im­po­ne­ren­de for hans al­der, og det vi­ser at han har noe mel­lom øre­ne, sier Skeie.

Skeie sier at han har mer tro på Johansen nå, enn det han had­de da han først de­bu­ter­te.

– Jeg sy­nes det­te har gjort han til en bed­re fot­ball­spil­ler, ro­ser han.

NÆR­ME­RE EN STARTPLASS

Nå er Johansen skade­fri, og den unge midt­stop­pe­ren har hatt en vel­dig po­si­tiv vin­ter. Han har star­tet de fles­te opp­kjø­rings­kam­pe­ne, noe han også tro­lig gjør når se­ri­en spar­kes i gang.

– Jeg har job­bet godt og spilt man­ge kam­per i vin­ter, så nå fø­ler jeg meg klar til sei­re­start, sier han.

Skeie sier at Johansen kan for­ven­te mye spile­tid den­ne se- son­gen.

– Da­ni­el har gjort det vel­dig bra i vin­ter, og han kom­mer til å spil­le mye den­ne se­son­gen. Han har ald­ri vært så nære en plass i star­telle­ve­ren som det han er nå, for­kla­rer Vind­bjart­tre­ne­ren.

Det set­ter Johansen pris på. – Jeg har job­bet hardt for det­te, så det er gøy å høre at det løn­ner seg. Jeg vil spil­le så man­ge kam­per som mu­lig den­ne se­son­gen, sier han for­nøyd.

– KAN BLI EN TOPP­SPIL­LER

Johansen, som står med to kam­per for Nor­ges G15-lands­lag, sier at han øns­ker å sat­se på fot­bal­len.

– Jeg vil ab­so­lutt sat­se på fot­bal­len. Må­let mitt er å kom­me så langt som mu­lig.

Skeie tror også at Johansen kan nå langt, så len­ge han fort­set­ter å ut­vik­le seg.

– Han er bare 17 år, og har na­tur­lig­vis mye å gå på. Men jeg me­ner at han har alt som skal til for å bli en topp­spil­ler, han kan bli så god han vil, skry­ter tre­ne­ren.

Vind­bjart spil­ler førs­te se­rie­kamp borte mot Nar­do man­dag 17. april. Venn­dø­le­ne er enes­te sør­lands­lag i den nye 2. divisjonen.

FOTO: KARL­SEN, HÅ­VARD

Steinar Skeie gy­ver løs på sin el­lev­te se­song på rad som ho­ved­tre­ner for Vind­bjart i 2017. Her er han av­bil­det foran klubb­hu­set i Vennesla.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.