Lad­bar Pri­us med sol­cel­ler på ta­ket

Den­ne bi­len bør nors­ke av­gifts­po­li­ti­ke­re tryk­ke til sitt bryst. For det er plug-in hy­bri­der som Toyo­ta Pri­us som vir­ke­lig er grøn­ne.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Av­gifts­let­tel­ser har da også bi­len fått i bøt­ter og spann, på sam­me måte som and­re lad­ba­re hy­bri­der, men ofte med sto­re ben­sin­mo­to­rer og dit­to høyt for­bruk og ut­slipp når de ikke kjø­rer elek­trisk.

For­skjel­len på Pri­us og and­re i den­ne klas­sen er at tak­ket være Toyo­tas hy­brid-sys­tem fort­set­ter Pri­us å kjø­re nær­me­re 50 pro­sent elek­trisk også når hy­brid­bat­te­ri- ene er tom­me. Da blir det både miljø­venn­lig og bil­lig kjøre­tur.

Men nye Pri­us skil­ler seg fra and­re bi­ler på fle­re må­ter. Med sol­celle­pa­nel på ta­ket bur­de jo den­ne bi­len være midt i blin­ken på sol­kys­ten der vi hol­der til. Strøm fra det­te le­ve­res til 12 volts bat­te­ri­et un­der kjø­ring og til hy­brid­bat­te­ri­ene når den står par­kert. Da får du opp til fem kilo­me­ter eks­tra kjøre­leng­de i døg­net fra sola. Vel å mer­ke om væ­ret er bra og du ikke har par­kert bi­len i ga­ra­sjen.

20 år MED PRI­US

Sol­celle­ta­ket be­tyr kan­skje ikke så mye for den dag­li­ge drif­ten, og kos­ter rundt 15.000 kro­ner eks­tra. Men det er et ty­de­lig frem­tids­sig­nal fra Toyo­ta, som for­res­ten også res­ten av Pri­us er.

Det er fak­tisk 20 år si­den førs­te Pri­us med hy­brid-drift duk­ket opp. Og Toyo­ta har tvi­holdt på den­ne løs­nin­gen, uten mu­lig­het for la­ding, helt til nå. Og hatt suk­sess med den. Ikke minst det sis­te året med en for­mi­da­bel vekst i sal­get på Sør­lan­det og mest solg­te bil­mer­ke i mars må­ned i Nor­ge. Men vi blir ikke over­ras­ket om fle­re med­lem­mer av Toyo­ta-fa­mi­li­en snart duk­ker opp i lad­bar ver­sjon.

Men også som for 20 år si­den er Pri­us først ute med sis­te nytt med la­ding og ren elek­trisk kjøre­leng­de på over 50 kilo­me­ter. Og i mot­set­ning til en del and­re «opp­git­te» kjøre­leng­der som har vist seg tem­me­lig urea­lis­tis­ke, så hav­net vi på rundt 50 kilo­me­ter på strøm med lett høyre­fot og få mo­tor­vei­kilo­me­te­re.

ELEK­TRISK I KULDA

Og øns­ker du å kom­me kjap-

pest mu­lig opp i fart kom­bi­ne­rer du de to mo­to­re­ne og får to­talt 122 svært kjap­pe heste­kref­ter. Men ef­fek­ten un­der elek­trisk kjø­ring er også im­po­ne­ren­de på hele 92 hk, noe som be­tyr at du kjø­rer elek­trisk helt opp til 135 km/t. Om du skul­le være på en vei som til­la­ter slik fart. Og mens and­re lad­ba­re hy­bri­der ikke har det noe greit, som det he­ter på sør­landsk, når det blir for kaldt, kjø­rer Pri­us elek­trisk helt ned mot 20 mi­nus.

LYS I SÆRKLASSE

Nye lad­ba­re Pri­us skil­ler seg ut fra van­lig Pri­us med ny og mer ag­gres­siv front og ny lys­set­ting både foran og bak. Nett­opp ly­se­ne er verd noen ord. Så­kal­te led ma­trix ho­ved­lys sør­ger for at vei­ba­nen hele ti­den er mak­si­malt opp­lyst. Du kan glem­me dim­ming og fare for å blen­de and­re bi­lis­ter. På lys­fron­ten har det rett og slett skjedd en re­vo­lu­sjon i for­hold til de av oss som kjø­rer rundt med gult måne­lys på 8–10 år gam­le bi­ler.

Kom­bi­nert med ka­me­ra dan­ner led-ly­se­ne et så­kalt auto high beam sys­tem som sør­ger for at mø­ten­de bil blen­des av og gir bre­de­re lys ved lav fart og sma­le­re og leng­re ved høy­ere fart. Toyo­ta har også klart å be­hol­de bruk­bart med ba­ga­sje­plass, selv om bat­te­ri­ene gjør at høy­den på ba­ga­sje­rom­met blir re­du­sert. Bi­len vi kjør­te had­de to sitte­plas- ser foran og to bak med høy sitte­kom­fort beg­ge ste­der. Med Pri­us plug-in hy­brid tar Toyo­tas oss vi­de­re inn i bil­frem­ti­den. Og kan­skje er det nett­opp i en blan­ding mel­lom el­bil og ben­sin­mo­to­rer med su­per­l­avt for­bruk en ve­sent­lig del av den grøn­ne bil­re­vo­lu­sjo­nen skal skje. Toyo­ta er godt på vei med nye Pri­us.

FOTO: TOR MJAALAND

Nye Toyo­ta pris plug-in hy­brid er en miljø­vin­ner.

FOTO: TOR MJAALAND

Toyo­ta Pris plug-in hy­brid med sol­celle­pa­nel på ta­ket.

FOTO: TOR MJAALAND

På dis­play­et kan du se hvor mye av sol­celle­ta­ket som la­des.

FOTO: TOR MJAALAND

Ma­trix-ly­se­ne er spe­si­el­le og eks­tremt gode.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.