De førs­te som for­tal­te

In­gunn Fol­ke­stad Breistein, rek­tor ved Ans­gar Teo­lo­gis­ke Høg­sko­le

Faedrelandsvennen - - PÅSKEEKSTRA -

En av kvin­ne­ne ved gra­ven

Kvin­ne­ne som vil­le være nær Je­sus, og var ved gra­ven. De vå­get å være der selv om det kun­ne være ri­si­ka­belt. De var de førs­te som fikk i opp­drag å for­tel­le at Je­sus var stått opp, og de gjor­de det. Selv om for ek­sem­pel Ma­ria Mag­da­lena først trod­de det var gart­ne­ren hun så, trod­de hun at det var Je­sus da han sa nav­net hen­nes – og da gikk hun til di­sip­le­ne og for­tal­te at hun had­de sett ham.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.