Uhold­ba­re for­skjel­ler i ut­dan­nel­se

En ny rap­port vi­ser at ut­dan­nel­se i svært stor grad går i arv. Det bør ikke vårt sam­funn kun­ne leve med.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Det­te er dra­ma­tisk lave tall, som bør tas på stort al­vor av alle som er opp­tatt av so­si­al ut­jev­ning.

I«Opp­veks­t­rap­por­ten 2017» fra Bar­ne-, ung­doms- og fa­mi­lie­di­rek­to­ra­tet stil­les spørs­må­let: Økte for­skjel­ler - gjør det noe? Hel­dig­vis er det bred enig­het om at små for­skjel­ler er en vik­tig kva­li­tet ved vårt sam­funn. Men i den nevn­te rap­por­ten kom­mer det frem funn som tro­lig vil over­ras­ke man­ge.

For­skjel­le­ne i ut­dan­nel­ses­nivå er nem­lig i ferd med å fry­ses fast. Fær­re enn tre av ti som i dag stu­de­rer, har for­eld­re uten høy­sko­le el­ler uni­ver­si­tets­ut­dan­nel­se. Og bare seks pro­sent av stu­den­te­ne har for­eld­re som «kun» har grunn­sko­le.

Det­te er dra­ma­tisk lave tall, som bør tas på stort al­vor av alle som er opp­tatt av so­si­al ut­jev­ning. Vårt vel­ferds­sam­funn har som en grunn­leg­gen­de for­ut­set­ning at alle skal ha like mu­lig­he­ter til å ta ut­dan­nel­se, uav­hen­gig av so­si­al bak­grunn. Den en­kel­te skal ha mu­lig­het til å ut­vik­le sitt po­ten­si­al. Og sam­fun­net er av­hen­gig av at de som har ev­ner til det, får ut­nyt­te dem på høy­sko­le el­ler uni­ver­si­tet.

I dag er det­te ikke til­fel­let. Fak­tisk lig­ger Nor­ge på nivå med USA, som har lav so­si­al mo­bi­li­tet, sto­re inn­tekts­for­skjel­ler og hvor det kan være svært kost­bart å ta høy­ere ut­dan­nel­se. Den gode ny­he­ten i den­ne rap­por­ten er at barns so­sia­le bak­grunn har re­la­tivt li­te å si for de­res inn­tekts­ut sik­ter som voks­ne i Nor­ge. På det­te om­rå­det er den so­sia­le mo­bi­li­te­ten høy. Det be­tyr i prak­sis at det har vært let­te­re å kaf­fe seg inn­tekts­gi­ven­de ar­beid uten ut­dan­nel­se.

Men det­te vil tro­lig end­res i åre­ne frem­over. Ut­dan­nel­se vil bli sta­dig vik­ti­ge­re i det ar­beids­li­vet som ven­ter, med økt glo­ba­li­se­ring og di­gi­ta­li­se­ring. Pro­fes­sor Kjell G. Sal­va­nes ved Nor­ges Han­dels­høy­sko­le, som har skre­vet den­ne rap­por­ten, sier til Af­ten­pos­ten at ut­dan­nel­se er det vik­tigs­te hvis ung­dom ikke skal fal­le uten­for i det mo­der­ne kom­pe­tanse­sam­fun­net. For sam­fun­net vil det være svært vik­tig å leg­ge til ret­te for at det fort­satt skal være ar­beids­plas­ser for de som ikke går vi­de­re på sko­le, men det vil etter alt å døm­me bli fær­re sli­ke job­ber.

Desto vik­ti­ge­re er det at ut­dan­nel­se blir til­gjen­ge­lig for alle. Uav­hen­gig av for­eld­re­nes bak­grunn.

Ut­dan­nel­se vil bli sta­dig vik­ti­ge­re for få ar­beid. Bil­det er fra en jobb­mes­se i re­gi av Nav.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.