Nye bo­li­ger ble et ma­re­ritt

Kris­tian­sand kom­mu­ne tru­er med å trek­ke til­ba­ke bruks­til­la­tel­sen for fire­manns­bo­li­gen. Be­boer­ne i Ytre Vågs­bygd kre­ver at ut­byg­ger ryd­der opp litt brenn­kvikt.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VE­GARD DAMS­GAARD ve­gard.dams­gaard@fvn.no -

To må­ne­der etter at de flyt­tet inn fryk­ter de å bli kas­tet ut. Der­som feil og mang­ler ikke blir ut­bed­ret av ut­byg­ger, tru­er kom­mu­nen med å trek­ke til­ba­ke bruks­til­la­tel­sen for den ny­opp­før­te fire­manns­bo­li­gen i Ytre Vågs­bygd.

– Det har vært et ma­re­ritt. Det er al­vor­li­ge og en­da al­vor­li­ge­re ting. Vi har ikke til­lit til job­ben som blir gjort, fast­slår Geir Thu­nes.

– Og det duk­ker opp nye feil hver enes­te dag, til­føy­er Si­mon Plau­borg.

Be­boer­ne falt for still­he­ten og na­tur­skjøn­ne om­gi­vel­ser da de gjor­de sin mil­lion­in­ves­te­ring på Brå­vann Pla­tå i Ytre Vågs­bygd.

Nå tru­er kom­mu­nen med å trek­ke bruks­til­la­tel­sen til­ba­ke, i prak­sis ut­flyt­ting, om ikke ut­byg­ger kan do­ku­men­te­re at be­boer­nes sik­ker­het er iva­re­tatt.

– VI HAR FÅTT NOK

«Alle lei­lig­he­te­ne le­ve­res nøk­kel­fer­di­ge med høy stan­dard og kvalitet.» he­ter det i bo­lig­pro­spek­tet fra Sør Bo­lig. Men det stem­te ikke helt, iføl­ge kjø­per­ne.

Ved inn­flyt­ting i star­ten av fe­bru­ar ble en rek­ke feil og mang­ler på­pekt. To må­ne­der se­ne­re skal man­ge av dem fort­satt ikke være ut­bed­ret.

– Det be­gyn­ner å bli al­vor­lig for oss, vi har fått nok. Skal vi få smi­let til­ba­ke må de hen­ge i, sier Geir Thu­nes.

– Vi strek­ker sta­dig ut en hånd for å opp­nå dia­log, men får in­gen svar, hev­der Si­mon Plau­borg.

For­hol­de­ne om­fat­ter mang­len­de brann­sik­ring mel­lom bo­li­ge­ne, vann­lek­ka­sje i bo­der, feil ved mon­te­ring av sval­gan­ger, mang­len­de tet­ting rundt ven­ti­la­sjon og di­ver­se and­re feil.

Ver­ken ute­om­rå­der el­ler par­ke­rings­plass er fer­dig­stilt for bo­li­ge­ne, som kos­tet mel­lom to og tre mil­lio­ner kro­ner for hen­holds­vis 77 og 90 kvad­rat­me­ter gulv.

FALT NED TRAPPA

Det har al­le­re­de gått på sik­ker­he­ten løs for fle­re av de 11 be­boer­ne. Trappa som fø­rer opp til de to bo­li­ge­ne i and­re eta­sje var len­ge uten rekk­verk. Den skal dess­uten være for bratt og trin­ne­ne for kor­te.

Det end­te med at to av be­boer­ne – Geir Thu­nes og jen­ta i nabo­hu­set – skled og ram­let ned i en kulde­pe­rio­de.

Nå er de redd for å bli sit­ten­de med bo­li­ger som kre­ver ved­li­ke­hold fra førs­te stund.

– Bro­sjy­re­ne var fine, men så fort kon­trak­ten var skre­vet for­svant sel­ger­ne. Takk og pris for at det fort­satt er noe som he­ter plan- og byg­nings­eta­ten, sier Geir Thu­nes.

Sør Bo­lig sky­ver an­sva­ret over på bygg­fir­ma­et de en­ga­sjer­te. Det rea­ge­rer be­boer­ne på:

– Det er Sør Bo­ligs kla­re an­svar som sel­ger og ut­byg­ger å ha pro­sjekt­le­del­se og bygge­le­del­se un­der sin kon­troll med kon­ti­nu­er­lig opp­føl­ging. Hvem de en­ga­sje­rer som un­der­le­ve­ran­dør for ut­fø­rel­se av byg­get har kjø­pe­re in­gen sty­ring med, på­pe­ker Thu­nes.

– DET ER AL­VOR­LIG

Fædrelandsvennen tref­fer takst­mann Fredrik Kibs­gaard un­der be­fa­ring på tom­ta. Han er hy­ret inn av be­boer­ne for å lage en rap­port om fire­manns­bo­li­gen.

– Det er al­vor­lig, sier Kibs­gaard, som ikke vil ut­dy­pe sine funn in­nen rap­por­ten er le­vert in­nen et par uker.

– Det er litt leit når det blir sånn som det­te. Mye kun­ne vært unn­gått hvis takst­mann had­de vært en­ga­sjert in­nen over­ta­kel­se, me­ner han.

Bo­li­ge­ne har fort­satt in­gen av­falls­ord­ning, så inn­til vi­de­re kas­ter be­boer­ne søp­pel sam­men med byg­nings­av­fall i en kon­tei­ner.

År­sa­ken er at et kom­men­de sam­eie skal inn­gå av­ta­le med Av­fall Sør, men så len­ge bygge­pro­sjek­tet er ufer­dig tør ikke be­boer­ne opp­ret­te sam­eie med det an­svar som føl­ger med, både øko­no­misk og ju­ri­disk.

Si­mon Plau­borg be­skri­ver de to førs­te må­ne­de­ne i ny bo­lig slik:

– Det skul­le være en lyk­ke­lig tid. I ste­det har ti­den vært fylt med vre­de og ra­se­ri over hvor­dan ut­byg­ger hånd­te­rer sa­ken.

De fryk­ter det vil ta må­ne­der å ut­bed­re fei­le­ne, og at ut­flyt­ting er høy­ak­tu­elt.

– Hvor­dan skal de få ut­bed­ret alle om­fat­ten­de og nød­ven­di­ge end­rin­ger med alle bo­en­de her, spør Geir Thu­nes.

Foto: Ve­gard dams­gaard

Si­mon Plau­borg (t.v.), Kristian Korof, Geir Thu­nes og Chris­ti­an Be­rent­sen for­tvi­ler over feil og mang­ler i fire­manns­bo­li­gen på Brå­vann Pla­tå.

FOTO: VE­GARD DAMS­GAARD

Her har de flyt­tet inn; to oppe og to nede. Fra venst­re Si­mon Plau­borg, Chris­ti­an Be­rent­sen, Kristian Korof og Geir Thu­nes. Trappa har om­si­der fått rekk­verk, men er for bratt og har for kor­te trinn – og må ri­ves, me­ner be­boer­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.