Vil gi til­ba­ke ved å hjel­pe flykt­nin­ger

Ner­ti­la St­rin­ga har fått et liv med mu­lig­he­ter i Nor­ge. Nå vil hun gi til­ba­ke gjen­nom å hjel­pe flykt­nin­ger i Hel­las.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN chris­ti­an.johannessen@fvn.no

– Jeg har vært så hel­dig som har fått mu­lig­he­ten til å få et rikt liv i Nor­ge, og nå øns­ker jeg å gi noe til­ba­ke, sier Ner­ti­la St­rin­ga.

I slut­ten av april rei­ser hun til flykt­ning­lei­ren Nea Ka­va­la nord i Hel­las for å være fri­vil­lig hjelpe­ar­bei­der i to uker gjen­nom or­ga­ni­sa­sjo­nen Drå­pen i Ha­vet. Or­ga­ni­sa­sjo­nen hjel­per mi­gran­ter og flykt­nin­ger som sø­ker et nytt liv i Euro­pa.

St­rin­ga har selv for­latt hjem­land og fa­mi­lie for å byg­ge en bed­re frem­tid, da hun 18 år gam­mel dro fra Al­ba­nia til Nor­ge. I dag job­ber hun som råd­gi­ver ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der og er bo­satt på Birke­land.

FORT­SATT VANS­KE­LIG

Ge­ne­ral­sek­re­tær i Drå­pen i Ha­vet, Tru­de Ja­cob­sen, for­tel­ler at det dag­lig kom­mer bå­ter med mi­gran­ter til Hel­las og at man­ge får et vans­ke­lig møte med Euro­pa.

– Det er en un­der­be­man­ning på saks­be­hand­le­re i Hel­las som gjør at man­ge må ven­te len­ge på få sa­ken sin be­hand­let, og sam­ti­dig fun­ge­rer sam­ar­bei­det om re­tur til Tyr­kia dår­lig. Det gjør at folk gjer­ne må gå len­ge i uviss­het om sin egen frem­tid, sier Ja­cob­sen.

Et av ste­de­ne hvor de opp­hol­der seg mens de ven­ter er lei­ren Nea Ka­va­la, en ti­mes tid uten­for Tes­sa­lo­ni­ki. Her bi­står or­ga­ni­sa­sjo­nen med å or­ga­ni­se­re for­de­ling av klær og mat, og det er det­te ar­bei­det St­rin­ga skal inn i.

I dag er det rundt 600 men­nes­ker der, men det ven­tes opp mot 1000 mot slut­ten av må­ne­den. Til lei­ren kom­mer folk som har reist med båt til en av de gres­ke øy­ene.

– HAR DET FOR GODT

Når Ner­ti­la St­rin­ga rei­ser for å hjel­pe, er det også for­di hun me­ner hun tren­ger å kom­me seg ut av kom­fort­so­nen.

– Vi har det så godt ma­te­ri­elt at vi nes­ten en­der opp med å bli mis­for­nøy­de. Vi har det for be­ha­ge­lig, og da kan vi glem­me hvor­dan vi har hatt det før. Det er på man­ge må­ter til­fel­dig at jeg har fått så mye, og da vil jeg også gi til­ba­ke, sier St­rin­ga.

Hun tar der­for to uker fe­rie for å job­be ti ti­mers ar­beids­da­ger i lei­ren. Hun me­ner det er vik­tig for hen­ne å kun­ne gi noe til­ba­ke fra det hun har opp­levd, og hå­per å in­spi­re­re til inn­sats.

– Fe­ri­en er ikke hel­lig, og vi kan bru­ke noe av den på å gjø­re godt for and­re, sier St­rin­ga.

KAMP OG MU­LIG­HE­TER

Vei­en inn i det li­vet St­rin­ga selv om­ta­ler som kom­for­ta­belt har deri­mot vært tøff. Hun har måt­tet kjem­pe for å opp­fyl­le de krav i det nors­ke re­gel­ver­ket som har gjort det mu­lig for hen­ne å bo og leve i Nor­ge. Hun for­tel­ler med inn­le­vel­se om man­ge ut­ford­rin­ger hun har møtt på, men sam­ti­dig er hun takk­nem­lig for de mu­lig­he­te­ne hun har fått.

– Her har jeg måt­tet kjem­pe for å få mu­lig­he­te­ne, men i Al­ba­nia vil­le jeg ald­ri fått dem. Der­for er jeg takk­nem­lig, for­kla­rer St­rin­ga.

Må IKKE GLEM­ME

Tru­de Ja­cob­sen i Drå­pen i Ha­vet me­ner at folk ikke må glem­me pro­ble­me­ne som fort­satt er sto­re.

– I Nor­ge er det lite snakk om kri­sen nå, og vi tren­ger at folk bi­drar med øko­no­mi og en­ga­sje­ment. Sam­ti­dig opp­le­ver vi god på­gang på sø­ke­re som øns­ker å være frivillige i ar­bei­det, sier Ja­cob­sen.

Ner­ti­la St­rin­ga, al­bansk flykt­ning

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Ner­ti­la St­rin­ga har byg­get et godt liv i Nor­ge, men øns­ker ikke å glem­me å være takk­nem­lig for det hun har fått.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.