Inn i Krfs sen­tral­sty­re?

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - To­ve Wel­le Haug­land

To­ve Wel­le Haug­land (27) fra Kris­tian­sand ser ut til å få fast plass i Krfs sen­tral­sty­re. Hun hå­per par­ti­et vel­ger Høy­re fram­for Ap etter val­get.

– Vi går mot et valg der KRF har et stort po­ten­si­al. Det er stort å få være med i en så spen­nen­de tid, sier To­ve Wel­le Haug­land.

På Krfs lands­møte i slut­ten av må­ne­den er hun inn­stilt av valg­ko­mi­te­en til fast plass i sen­tral­sty­ret.

– Vi har hatt en me­nings­må­ling der vi går opp­over, og man­ge ser på sen­trum som vel­dig re­le­vant. Nå får vi se hva valg­re­sul­ta­tet blir, men jeg tror KRF blir et nøk­kel­par­ti i valg­kam­pen som kom­mer.

HØY­RE

Haug­land sit­ter i for­mann­ska­pet i Kris­tian­sand og var også med sen­tral­sty­ret i KRFU fram til i fjor. Hun star­ter snart på en trai­nee-stil­ling i Krfs stor­tings­grup­pe.

27-årin­gen tap­te kam­pen om andre­plas­sen på Vest-ag­der Krfs lis­te til stor­tings­val­get. Den plas­sen gikk til Ven­ne­slas ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal.

Hvis hun blir med i sen­tral­sty­ret, kan en av de sto­re sa­ke­ne bli om KRF skal gå mot Høy- re el­ler Ap etter val­get. Par­ti­et øns­ker en re­gje­rin­gen med KRF, Høy­re og Venst­re, men ute­luk­ker ikke en el­ler an­nen form for sam­ar­beid med Ap.

– Hvem me­ner du KRF bør sam­ar­bei­de med?

– Vi må se hva valg­re­sul­ta­tet blir, men jeg tror man­ge av vel­ger­ne vil bli skuf­fet hvis vi ikke kla­rer å få til en sam­ar­beids­av­ta­le med Høy­re etter val­get.

VERDISPØRSMÅL

På Krfs lands­møte om to uker kom­mer To­ve Wel­le Haug­land til å kjem­pe for klas­sis­ke KRF­sa­ker som hu­ma­ni­tært ar­beid og mot­stand mot li­be­ra­li­se­ring av abort­lov­giv­ni­gen.

– I spørs­må­let om tvil­lin­g­a­bor­ter er det man­ge ut­over KRF som har en­ga­sjert seg. Det er et men­neske­rett­s­pørs­mål der KRF har vært ty­de­li­ge, og det vil vi også være i valg­kam­pen.

Hun kom­mer også til å stem­me for at Nor­ge skal ta imot 10.000 av de flykt­nin­ge­ne som skal for­de­les in­ternt i EU.

– Det hå­per jeg det er for­stå­el­se for i par­ti­et. Det er vårt an­svar å bi­dra til den dug­na­den in­nen EU.

Fle­re po­li­ti­ke­re fra Ag­der er på vei inn i Krfs le­del­se. Kjell In­golf Rop­stad er inn­stilt av valg­ko­mi­te­en som nest­le­der i KRF.

ARKIVFOTO: EI­RIN MARGRETHE FIDJE

To­ve Wel­le Haug­land ble valgt inn i by­sty­ret i Kris­tian­sand i 2015 og sit­ter blant an­net i for­mann­ska­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.