Li­ten sei­er, men mye makt

En knapp valg­sei­er for Re­cep Tayy­ip Er­do­gan, men et stort til­bake­skritt for de­mo­kra­ti­et. Nå går både Tyr­kia og om­ver­de­nen usik­re ti­der i møte.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Valg­opp­slut­nin­gen på valg­da­gen søn­dag var stor. Over 86,6 pro­sent møt­te opp for å stem­me og det vi­ser at be­folk­nin­gen i Tyr­kia er sterkt split­tet.

Nå har den om­strid­te tyr­kis­ke pre­si­den­ten Re­cep Tayy­ip Er­do­gan fått et be­ty­de­lig stør­re grep om Tyr­kia. Grunn­lovs­end­rin­gen be­folk­nin­gen nå har stemt ja til gjør pre­si­den­ten til både stats­over­hode og le­der for re­gje­rin­gen. Han vil få makt til å ut­pe­ke mi­nist­re og vise­pre­si­den­ten. Pre­si­den­ten vil få rett til å ut­ste­de pre­si­dent­ord­rer. Stil­lin­gen som stats­mi­nis­ter opp­hø­rer.

Det er grunn til å fryk­te at det­te er be­gyn­nel­sen på en en­da mer ene­vel­dig hers­ker.

Pre­si­dent Er­do­gan kan iføl­ge grunn­lo­ven bli sit­ten­de i to pe­rio­der på fem år av gan­gen. Det er med and­re ord et pre­si­dent­sty­re som blir styr­ket og en par­la­men­ta­ris­me som blir svek­ket, og det er grunn til å fryk­te at det­te er be­gyn­nel­sen på en en­da mer ene­vel­dig hers­ker. For i mot­set­ning til i for ek­sem­pel pre­si­dent­sty­re i USA, må ikke Er­do­gan for­hol­de seg til en kon­gress i sam­me grad. Det er fær­re in­sti­tu­sjo­ner som kan kor­ri­ge­re.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen for sik­ker­het og sam­ar­beid i Euro­pa rap­por­te­rer om skjev valg­kamp. Fle­re nei-ar­ran­ge­ment har blitt stop­pet, nei-si­den har blitt tra­kas­sert og fle­re pre­si­dent-kri­ti­ke­re har vært red­de. Er­do­gan har jo også på­stått at nei-si­den har vært for ter­ro­ris­ter å reg­ne.

En sei­er over ves­ten, sier sei­er­her­re­ne, som også støt­tet hans pro­tes­ter mot Tysk­land og Ne­der­land da de ikke sa ja til han fikk dri­ve valg­kamp der. Er­do­gan gjor­de det­te til en kamp mel­lom mus­lims­ke og vest­li­ge ver­di­er, og gikk så langt som å om­ta­le ne­der­len­der­ne som «nazi­lev­nin­ger og fa­scis­ter».

Hans kri­ti­ke­re slår fast at det­te er et til­bake­skritt og pe­ker blant an­net på en Fn-rap­port fra tid­li­ge­re i vin­ter som vis­te at un­der Er­do­gans re­gi­me har «mas­siv øde­leg­gel­se, drap og tall­rike and­re al­vor­li­ge men­neske­ret­tig­hets­brudd» blitt be­gått. In­gen and­re land i ver­den har hel­ler så man­ge jour­na­lis­ter i feng­sel.

Ver­den had­de tjent på en sterk, se­ku­lær, de­mo­kra­tisk og sta­bil stat så sen­tralt plas­sert i en uro­lig del av ver­den som nett­opp Tyr­kia er.

En li­ten sei­er til ja-si­den, men et stort tap for de­mo­kra­ti og yt­rings­fri­het. Ver­den had­de trengt et se­ku­lært, de­mo­kra­tisk og sta­bilt Tyr­kia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.