Kon­to­rer ble luk­sus­bo­li­ger

Kon­to­re­ne i Øst­re Strand­gate sto tom­me. Nå flyt­ter det snart inn folk.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VE­GARD DAMS­GAARD ve­gard.dams­gaard@fvn.no -

– Det­te vil vi se sta­dig of­te­re i Kvadraturen; en­ten at kon­to­rer blir om­de­fi­nert til bo­li­ger, el­ler at eld­re kon­tor­bygg blir re­vet og er­stat­tet av lei­lig­hets­bygg, me­ner ei­en­doms­råd­gi­ver Es­pen So­lum.

Man­nen som til dag­lig er kjent som dis­trikts­le­der for Hus­ei­er­nes Lands­for­bund har bi­stått hus­ei­er Leif Hæ­stad ved om­byg­ging av det så­kal­te Kom­pass­hu­set.

And­re eta­sje i Øst­re Strand­gate 3 var tid­li­ge­re kon­to­rer for Chris­ti­ans­sands As­su­ran­ce, men har stått tom de se­ne­re åre­ne.

9,5 MIL­LIO­NER

Nå er den om­døpt til «An­den Eta­ge», att­på til på mes­sing­skilt i gan­gen, noe som til­kjenne­gir at det­te er bo­li­ger på en litt høy­ere hyl­le enn gate­plan.

Kvad­rat­me­ter­pri­sen lig­ger på om lag 60.000 kro­ner. De fire bo­li­ge­ne er mel­lom 80 og 150 kvad­rat­me­ter sto­re, og pris­for­lan­gen­de fra fem til 9,5 mil­lio­ner kro­ner.

By­plan­leg­ge­re og po­li­ti­ke­re øns­ker for­tet­ting og ut­vik­ling i Kvadraturen, med en ut­talt mål­set­ting om 15.000 be­bo­ere. I dag bor 6600 per­soner i by­kjer­nen.

Men det skjer ikke uten vis­se krav: Kvad­ra­tur­pla­nen kre­ver at nye bo­li­ger skal ha mi­ni­mum 25 kvad­rat­me­ter ute­opp­holds­are­al i form av ter­ras­ser el­ler bal­kon­ger.

Men kra­vet kam lem­pes på, der det lig­ger til ret­te for det.

– Av og til må man til­pas­se kom­pas­set litt. Kom­mu­nen har vært en po­si­tiv med­spil­ler i det­te pro­sjek­tet og åp­net for flek­si­bel bruk, nev­ner Es­pen So­lum.

FLE­RE NÆR SEN­TRUM

Da po­li­ti­ker­ne ved­tok om­re­gu­le­rin­gen i 2015 så de gjen­nom fing­re­ne med at bo­li­ge­ne kun får 16 kvad­rat­me­ter ute­are­al – i form av inn­glas­set bal­kong mot gata el­ler som ter­ras­se mot bak­går­den.

De pek­te på nær­he­ten til Strand­pro­me­na­den og fri­om­rå­der langs sjø­en. I ste­det for ute­area­ler på egen tomt, bi­drar der­for bo­li­ge­ne med noen ti­tall tu­sen kro­ner hver til opp­gra­de­ring av grønt­area­le­ne i Gra­va­ne.

Es­pen So­lum me­ner det trengs fle­re bo­li­ger i selve by­kjer­nen og ikke bare rand­so­nen, som Tan­gen, Silo­kaia og Kjøi­ta.

– De som er noen få år eld­re enn meg vil helst kun­ne gå til alt. Da trengs fle­re bo­li­ger helt sen­tralt, der det i dag er man­ge le- di­ge og uku­ran­te kon­tor­lo­ka­ler. Der­for må kom­mu­nen fort­set­te på en prag­ma­tisk lin­je, me­ner ei­en­doms­råd­gi­ve­ren.

BO­LI­GER MED KVALITET

Det me­ner plan- og byg­nings­sje­fen de gjør, og vi­ser til ek­sem­pe­let kvar­tal 2.

Her var det opp­rin­ne­lig kun til­latt med 30 pro­sent bo­li­ger, men til slutt god­tok man 180 bo­en­he­ter i sam­me kvar­tal.

– Det er vik­tig å få fram at både kom­mune­plan og kvad­ra­tur- plan er gjel­den­de sty­rings­verk­tøy. Hvis sø­ker kan do­ku­men­te­re gode bo­k­va­li­te­ter, er det mu­lig å se på end­ret bruk og fra­vi­ke re­ge­len. Ad­mi­ni­stra­sjo­nen skal sør­ge for at ved­ta­ke­ne po­li­ti­ker­ne har fat­tet i størst mu­lig grad blir opp­fylt, og ved av­vik leg­ger vi sa­ke­ne fram for dem, opp­ly­ser Ven­ke Moe.

En av de som tar til orde for å end­re kra­vet i kom­mune­pla­nen er Høy­res re­pre­sen­tant i by- og miljø­ut­val­get:

– Jeg ser ikke po­en­get med at vi skal be­hol­de den re­ge­len i vel­etab­ler­te om­rå­der av sen­trum. Noe ute­area­ler må man ha på egen tomt, men det må også fin­nes løs­nin­ger som gjør at bo­li­ge­ne i stør­re grad bi­drar til opp­gra­de­ring av fel­les­area­ler i nær­om­rå­det, me­ner He­le­ne H. Knud­sen.

Men Knud­sen vil ikke gi blanko­full­makt. I Toll­bod­gata me­ner hun det var nød­ven­dig å set­te fo- ten ned for bo­li­ger rett over gata for noen av by­ens mest fre­kven­ter­te ute­ste­der.

Det skal i dag være rundt 70.000 kvad­rat­me­ter le­di­ge kon­tor­area­ler i Kris­tian­sand, noe som har min­ket med rundt 20.000 de sis­te par åre­ne.

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Vin­du­ene kan åp­nes helt, og der­med reg­nes det­te rom­met som en del av ute­area­let til den 150 kvad­rat­me­ter sto­re lei­lig­he­ten ut mot Øst­re Strand­gate. Es­pen Lome­land (t.v.) og Es­pen So­lum de­mon­stre­rer.

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Det­te er det Kom­pass­hu­set i åtte eta­sjer, opp­ført av Han­sen-tan­gens re­de­ri i 1970. Nå er andre­eta­sjen bygd om fra kon­to­rer til lei­lig­he­ter.

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

På mot­satt side av Øst­re Strand­gate er det le­di­ge næ­rings­lo­ka­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.