Kom­mu­nen har fått be­kym­rings­mel­ding og vars­ler til­syn

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER -

– Vi vil føl­ge opp med til­syn over påske. Det er feil og mang­ler som må ut­bed­res, og vi reg­ner med at Sør Bo­lig som se­riøs ak­tør føl­ger opp, ut­ta­ler plan- og byg­nings­sjef Ven­ke Moe i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Bygge­saks­av­de­lin­gen har sendt fle­re hen­ven­del­ser til ut­byg­ge­ren den sis­te ti­den.

– Vi har mot­tatt be­kym­rings­mel­ding på blant an­net mang­len­de rekk­verk og brann­sik­ker­het, da må an­svar­lig sø­ker do­ku­men­te­re over­for oss at reg­ler for bygg blir fulgt, og at mang­le­ne som har frem­kom­met blir ut­bed­ret, sier Moe.

For tre uker si­den ble ut­byg­ge­ren bedt om en rede­gjø­rel­se for for­hol­de­ne, som ble be­svart per e-post sam­me dag.

«Vi er kom­met fram til at trapp og sval­gang skal for­bed­res, og be­boer­ne vil bli vars­let om tid og om­fang.» skri­ver dag­lig le­der As­bjørn Rød­land i Sør Bo­lig Kris­tian­sand.

Et par da­ger se­ne­re ber bygge­saks­av­de­lin­gen også om skrift­lig do­ku­men­ta­sjon på at gjel­den­de brann­krav mel­lom bo­en­he­te­ne er iva­re­tatt, og at til­ta­ket har til­strek­ke­lig sik­ker­het til å bli tatt i bruk.

Det ble gitt en ukes frist, til 6. april, men hen­ven­del­sen er ikke blitt be­svart.

5. april opp­ly­ser saks­be­hand­ler per e-post at eta­ten er blitt opp­ringt av be­bo­er med be­skjed om at ar­bei­de­ne fort­satt ikke er sik­ret, slik eta­ten påla for to uker si­den.

Det un­der­stre­kes at «der­som på­leg­get ikke etter­kom­mes umid­del­bart vil plan- og byg­nings­sje-

fen fast­set­te tvangs­mulkt». Sam­ti­dig vars­les det om at «Plan- og byg­nings­sje­fen vil vur­de­re å trek­ke til­ba­ke mid­ler­ti­dig bruks­til­la­tel­se».

– Det er vel­dig be­kla­ge­lig for be­boer­ne, og vi skjøn­ner at det opp­le­ves vans­ke­lig. For å iva­re­ta de­res sik­ker­het vil vi påse at på­legg blir fulgt, sier plan- og byg­nings­sje­fen, som reg­ner med at fei­le­ne blir ret­tet på uten at be­bo­ere må flyt­te ut.

FOTO: VEGARD DAMS­GAARD

Søp­la kas­tes inn­til vi­de­re i en kon­tei­ner uten­for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.