FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Sør Bo­lig Grup­pen AS

● Bo­lig­kon­sern med base i Aren­dal. Be­står etter eget si­gen­de av «et so­lid team med høy kom­pe­tan­se in­nen tra­di­sjo­nell bo­lig­byg­ging».

● Sør Bo­lig har tre av­de­lin­ger som dek­ker beg­ge Ag­der-fyl­ke­ne. Kon­to­re­ne lig­ger i Sør­lands­par­ken i Kris­tian­sand, Aren­dal og Ri­sør.

● I til­legg til å sel­ge ene­bo­li­ger, ut­vik­ler Sør Bo­lig nye bo­om­rå­der på hele Sør­lan­det – be­stå­en­de av nøk­kel­fer­di­ge hus og lei­lig­he­ter.

● Had­de i 2015 en om­set­ning på 180 mil­lio­ner kro­ner, og et re­sul­tat på 23 mil­lio­ner.

● Eid av Trond Ei­nar Røn­nin­gen, Re­my Bent­zen Die­de­riks og Tor Kje­til­son Moe/karl To­re Da­len med en tre­del hver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.